Ekonomické aspekty ilegální migrace z Blízkého východu do EU z uprchlické perspektivy

Název práce: Ekonomické aspekty ilegální migrace z Blízkého východu do EU z uprchlické perspektivy
Autor(ka) práce: Součková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Balkánskou cestou je nazývána trasa, kterou již několik let využívají uprchlíci z různých států Blízkého východu a střední Asie ve snaze získat azyl ve státech Evropské unie. V roce 2015 začala být situace neúnosná a vyústila v tzv. Evropskou uprchlickou krizi. Od tohoto roku zaplňuje téma Evropské uprchlické krize stránky medií, sociální sítě a je předmětem mnoha odborných debat a studií. Mnoho odborných textů analyzuje vývoj, příčiny a možné důsledky migrační krize i postavení a chování jednotlivých aktérů. Tato práce se zaměřuje na samotné uprchlíky ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu, kteří v roce 2015-2019 procházeli Bálkánskou cestou. Prostřednictvím analýzy vybraných výzkumů a odborných studií se práce snaší zhodnotit ekonomické aspekty uprchlické cesty, tedy výdaje, které byly uprchlíky na cestě vynaloženy a největší položky rozpočtu jejich cesty.
Klíčová slova: Evropská uprchlická krize; Ilegální migrace; Balkánská cesta; ekonomické aspekty; převaděčství; pašeráctví
Název práce: Economic Aspects of Irregular Migration led from Middle East to EU from a Refugee Perspective
Autor(ka) práce: Součková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Balkan Route is the route that has been used for several years by refugees from various countries in the Middle East and Central Asia in an attempt to gain asylum in European Union. In 2015, the situation became unbearable and resulted in the so-called European refugee crisis. Since that year, the topic of the European refugee crisis has filled the media, social networks and has been the subject of many academic debates and studies. Many works analyze the development, causes, and possible consequences of the migration crisis, as well as the role and reactions of international and national actors. This thesis focuses on the refugees themselves. The thesis regards refugees from Syria, Iraq, and Afghanistan, who have joined the Balkan route in 2015-2019. Through the analysis of selected research and studies, the thesis attempts to assess the economic aspects of the refugee journey, i.e. the costs of their journey and the largest items in their budget.
Klíčová slova: trafficking; Irregular Migration; Balkan Route; European Refugee Crisis; smuggling; Economic Aspects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: