Analýza trhu rostlinných alternativ mléčných výrobků

Název práce: Analýza trhu rostlinných alternativ mléčných výrobků
Autor(ka) práce: Vybíralová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Hanzalová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trhem rostlinných alternativ mléčných výrobků s primárním zaměřením na rostlinné nápoje a rostlinné alternativy jogurtů. Hlavním cílem je zmapovat aktuální situaci na tomto trhu v České republice. Dílčím cílem je zjistit povědomí, postoje a nákupní zvyky spotřebitelů v daném produktovém segmentu. Zkoumány jsou rovněž klíčové faktory ovlivňující výběr produktů a jsou vyhodnoceny rozdíly v chování spotřebitelů v závislosti na různých sociodemografických znacích. Teoretická část definuje základní terminologii a popisuje vybrané aspekty analyzovaného produktového segmentu a spotřebního chování. V praktické části je zmapován aktuální stav trhu v globálním měřítku a na úrovni České republiky. Zároveň jsou analyzována spotřebitelská data z databáze MML-TGI a z dalších veřejně dostupných zdrojů. Následně je proveden vlastní kvantitativní výzkum, který má podobu online dotazníkového šetření. Závěry diplomové práce poskytují přidanou hodnotu firmám působícím na tomto trhu, a to ve formě analýzy relevantních dat. Přínosné mohou být i pro spotřebitele, jelikož práce přináší ucelený přehled o dané oblasti a detailněji zkoumá český trh.
Klíčová slova: Rostlinné alternativy mléčných výrobků; Zdravý životní styl; Nákupní chování; Analýza trhu
Název práce: Analysis of the plant-based dairy market
Autor(ka) práce: Vybíralová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Hanzalová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines plant-based dairy alternatives with a primary focus on plant-based drinks and yoghurts. The main goal is to map the current status of the Czech market. A partial goal is to find out the awareness, attitudes and purchasing behaviour habits of the consumers towards the analysed product segment. The thesis also examines key factors influencing product choice and it evaluates differences in consumer behaviour depending on various sociodemographic features. The theoretical part defines core terminology and describes selected aspects of the product segment and consumer behaviour. The practical part maps the current state of the market on a global scale and at the level of the Czech Republic. Furthermore, consumer data from the MML-TGI database and other publicly available sources are analysed. Subsequently, own quantitative research in the form of an online questionnaire is conducted. The results in the thesis provide added value to companies in the form of relevant data. They can also be beneficial for consumers, as the work provides a comprehensive overview of the segment and examines the Czech market in depth.
Klíčová slova: Healthy lifestyle; Purchasing behaviour; Market analysis ; Plant-based dairy alternatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2021
Datum podání práce: 11. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76730/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: