Analýza a návrh testů mobilní aplikace V OBRAZE

Název práce: Analýza a návrh testů mobilní aplikace V OBRAZE
Autor(ka) práce: Slámová, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést testovací analýzu a navrhnout testovací případy pro otestování aplikace V OBRAZE. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na softwarové požadavky. Ve druhé kapitole jsou popsány metody analýzy a návrhu testů. Třetí kapitola je věnována automatizovanému testování. Ve čtvrté kapitole je rozebrána mobilní aplikace V OBRAZE. V páté kapitole jsou sestaveny a analyzovány funkcionální požadavky. Šestá kapitola obsahuje návrh testovacích případů, které jsou odvozeny z funkcionálních požadavků. Sedmá kapitola se zabývá automatizací vytvořených testovacích případů.
Klíčová slova: testovací analýza; metody návrhu testovacích případů; softwarové požadavky; mobilní aplikace; automatizované testování; Katalon Studio
Název práce: Analysis and design of tests for the mobile application V OBRAZE
Autor(ka) práce: Slámová, Miroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to perform a test analysis and propose test cases for testing the mobile application V OBRAZE. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter is focused on software requirements. The second chapter describes methods of analysis and design of tests. The third chapter is devoted to automated testing. The fourth chapter discusses the mobile application V OBRAZE. In the fifth chapter, functional requirements are compiled and analysed. The sixth chapter contains a propose of test cases, which are derived from functional requirements. The seventh chapter deals with the automation of created test cases.
Klíčová slova: test design methods; software requirements; mobile application; automated testing; Katalon Studio; test analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 12. 2021
Datum obhajoby: 2022

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: