Podnikatelský plán SMM agentury

Název práce: Podnikatelský plán SMM agentury
Autor(ka) práce: Chugunov, Artem
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bočková, Nina
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu SMM agentury. Hlavním účelem podnikatelského plánu je zhodnotit životaschopnost a proveditelnost založení dané agentury. Dílčím cílem je prozkoumat tento obor podnikání prostřednictvím sekundárního výzkumu a veřejně přístupných dat. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní charakteristiky podnikání, klady i zápory podnikatelské činnosti a jednotlivých právních forem podnikání, struktura podnikatelského plánu a metody pro zpracování podnikatelského plánu. Praktická část je věnována konkrétnímu podnikatelskému plánu SMM agentury. V praktické části jsou využity metody jako PESTEL analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil, analýza zákazníků a konkurence.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; Finanční plán; PESTEL analýza; SWOT analýza; Digitální agentura; Porterova analýza pěti sil
Název práce: SMM agency business plan
Autor(ka) práce: Chugunov, Artem
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bočková, Nina
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Master`s Thesis is to prepare a business plan for SMM agency. The main purpose of the business plan is to assess the viability and feasibility of setting up the agency. The partial goal is to explore this field of business through secondary research and publicly available data. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the basic characteristics of business, the pros and cons of business and individual legal forms of business, the structure of the business plan and methods for developing a business plan. The practical part is devoted to the specific business plan of the SMM agency. The practical part uses methods such as PESTEL analysis, SWOT analysis, Porter's five forces analysis, analysis of customers and competitors.
Klíčová slova: Business plan; Digital agency; Financial plan; PESTEL analysis; SWOT analysis; Porter's five forces analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2020
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: