Softwarová podpora pro odhad nemovitosti

Název práce: Softwarová podpora pro odhad nemovitosti
Autor(ka) práce: Krátký, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nguyen, Viet Bach
Oponenti práce: Červenka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout a implementovat software digitalizující správu záznamů, které slouží jako vstupní data v procesu oceňování nemovitostí. V první části se práce věnuje průzkumu současných přístupů a metod pro správu těchto dat. Následuje analýza uživatelských požadavků a aplikačních funkcionalit, na základě níž jsou posléze posouzeny a zvoleny vhodné implementační technologie. Výsledky analýz jsou následně zpracovány v návrhu vlastního řešení, které je v rámci praktické části práce implementováno jako geografický informační systém s webovým uživatelským rozhraním. Závěr práce se poté zabývá zpětným vyhodnocením implementace, shrnutím dosažených cílů a popisem dalšího potenciálního rozvoje aplikace.
Klíčová slova: webová aplikace; digitalizace; geografický informační systém; oceňování nemovitostí
Název práce: Supporting software for real estate appraisal
Autor(ka) práce: Krátký, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nguyen, Viet Bach
Oponenti práce: Červenka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to design and implement a software to digitize management of records used as input data for real estate appraisal. In its first section, the thesis examines existing methods and approaches towards management of real estate data. This is followed by an analysis of user requirements and application functionality, both of which are subsequently used to assess and determine viable implementation technologies. Afterwards, the outputs of these analyses are used to establish an outline of the resulting solution which is implemented as a geographic information system with web user interface. The last chapter then retrospectively evaluates the implemented solution, summarizes achieved goals and provides a brief outlook on possible future extensions of the application.
Klíčová slova: geographic information system; real estate appraisal; digitalization; web application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2019
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: