Impact of culture on trade openness in the age of globalization

Název práce: Impact of culture on trade openness in the age of globalization
Autor(ka) práce: Kernátsová, Terézia Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis aims to verify whether the national culture affects a country´s trade openness and how such an effect changes with increasing globalization or under a strong political and socio-economic union. The national culture is expressed by Hofstede´s dimensional model (2010) that through six dimensions describes the country´s culture in its complexity. To capture the evolution of globalization, two periods are studied in this thesis. The period 1980-1989 reflects the era before the globalization boom and the period 2010-2019 represents the era of intensive globalization. The empirical analysis conducted for the OECD and EU countries reveals that the cultural dimensions are a significant indicator of trade openness. In addition, their impact is intensified by increasing globalization. Last, the cultural effect, in the case of EU member countries, resulted to be weaker despite its higher globalization level. The reason might be a strong suppressive impact of the dominant view on best strategies set and required by the European Union.
Klíčová slova: Globalization; Culture; Hofstede´s dimensions; Trade openness
Název práce: Impact of culture on trade openness in the age of globalization
Autor(ka) práce: Kernátsová, Terézia Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je overiť ako národná kultúra vplýva na obchodnú otvorenosť krajiny a do akej miery je jej efekt ovplyvnený narastajúcou úrovňou globalizácie, alebo členstvom v silnej politickej a sociálno-ekonomickej únii. Národná kultúra je vyjadrená Hofstedeho modelom, ktorý komplexne popisuje kultúru s využitím šiestich kultúrnych dimenzií. Evolúcia globalizácie je v modely zahrnutá analýzou dvoch periód. Prvou je perióda 1980-1989, ktorá reprezentuje dobu pred globalizačným boomom a druhou sú roky 2010-2019, ktoré predstavujú obdobie intenzívnej globalizácie. Empirická analýza krajín OECD a EU poukázala na významný vplyv kultúrnych dimenzií na obchodnú otvorenosť. Taktiež bolo preukázané, že narastajúca globalizácia ich vplyv zintenzívňuje. Ako posledné sa ukázalo, že členstvo krajín v EU výrazne znižuje efekt kultúry napriek intenzívnejšej úrovni globalizácie v jej rámci. K takémuto efektu dochádza kvôli existencii presadzovaného názoru o osvedčených stratégiách, ktorých Európskou Úniou vynútená aplikácia minimalizuje vplyv kultúry.
Klíčová slova: Kultúra; Hofstedeho dimenzie; Obchodná otvorenosť; Globalizácia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: