Rozvoj a řízení kreativity v grafických studiích

Název práce: Rozvoj a řízení kreativity v grafických studiích
Autor(ka) práce: Záhorský, Jan Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá managementem kreativity v grafických studiích. V teoretické části je nejprve představena problematika v širší rovině a s použitím odborné literatury vysvětleny základní pojmy používané dále v textu. Následně se práce věnuje specifikám řízení a rozvoje kreativity přímo v grafických studiích perspektivou zahraniční literatury. Praktická část má pak za cíl prostřednictvím kvantitativního výzkumu ve formě dotazníkového šetření mezi grafickými studii z Unie grafického designu z. s. vyvrátit či upřesnit hypotézu vycházející z citátu Erik Spiekermann o personálním nastavení kreativních týmů grafických studií a zpochybnit, potvrdit či doplnit výsledky předchozích výzkumů kreativity v grafických studiích.
Klíčová slova: management; kreativita; grafická studia; design; rozvoj
Název práce: Management and development of creativity in graphic design firms
Autor(ka) práce: Záhorský, Jan Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Horňáková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the management of creativity in graphic studies. In the theoretical part, the issue is first presented on a broader level and the basic terms used later in the text are explained using academic literature. Subsequently, the thesis deals with the specifics of management and development of creativity directly in graphic studies from the perspective of foreign literature. The practical part aims to conduct quantitative research in the form of a questionnaire survey among graphic studies from the Union of Graphic Design to refute or refine a hypothesis based on a quote by Erik Spiekermann about the personnel settings of creative teams of graphic studios and to question, confirm or supplement the results of previous research on creativity in graphic studios.
Klíčová slova: creativity; graphic design firms; management; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: