Analýza preferencí zákaznických segmentů vybraného podniku

Název práce: Analýza preferencí zákaznických segmentů vybraného podniku
Autor(ka) práce: Gregor, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Körberová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je určit, na který segment zákazníků by se měla firma TrickPad zaměřit aby dosáhla zvýšení zisků a jak by měla upravit svůj marketingový mix, pro větší spokojenost zákazníků. V praktické části je provedena analýza interních dat o prodejích firmy TrickPad za celou dobu její existence, ze které vyplývá na které segmenty by se měla zaměřit. Druhá část výzkumu byla provedena pomocí polostukturovaných hloubkových rozhovorů se stávajícími a potenciálními zákazníky, kteří byli dotazováni na jejich názory na současný marketingový mix. Výstupem hloubkových rozhovorů jsou doporučení, jak by měla firma upravit svůj marketingový mix, aby zákazníkům více vyhovoval. V závěru praktické části jsou v návaznosti na analýzu dat uvedeny segmenty zákazníků, které mají pro firmu nejvyšší potenciál a návrhy, jak na ně cílit. Většinu z těchto doporučení může firma ihned aplikovat.
Klíčová slova: Airtrack; Marketingový mix; TrickPad; Segmentace zákazníků
Název práce: Analysis of the customer segment preferences of a selected business
Autor(ka) práce: Gregor, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Körberová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to determine which customer segment TrickPad should focus on to increase profits and how it should adjust its marketing mix to increase customer satisfaction. In the practical part, an analysis of TrickPad's internal sales data over its lifetime is conducted, which shows which segments it should focus on. The second part of the question is answered through semi-structured in-depth interviews with existing and potential customers who were asked about their views on the current marketing mix. At the end of the practical part, following the analysis of the sales data, the customer segments that have the highest potential for the company and suggestions on how TrickPad could target them are presented. The outcomes of the in-depth interviews are recommendations on how the firm should adjust its marketing mix to better suit the customers. Most of these recommendations can be applied immediately.
Klíčová slova: Marketing mix; Airtrack; TrickPad; Customer Segmentation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: