Aplikace rozšířené reality v e-commerce ve sféře módního průmyslu

Název práce: Aplikace rozšířené reality v e-commerce ve sféře módního průmyslu
Autor(ka) práce: Varkovich, Darya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Martin
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zkoumaným fenoménem je rozšířená realita (AR) v elektronickém obchodování v módním průmyslu se zaměřením na vliv technologie na spotřebitelské chování. Cílem této bakalářské práce je analýza využití rozšířené reality v módním průmyslu a zodpovězení hlavní výzkumné otázky: “Jaká je míra přijetí technologie AR českými značkami v módním průmyslu?“. Teoretická část vychází ze statistických dat a analýz stavu globální a lokální e-commerce, a již provedených studií o dopadech rozšířené reality na zkušenost uživatelů. Následná praktická část pak rozšiřuje literární rešerši o výzkum uplatnění rozšířené reality v e-commerce v českém módním průmyslu. K zodpovězení výzkumné otázky slouží kvantitativní metoda v podobě standardizovaného dotazování. Cílem výzkumné otázky je zjistit, zda prodejci módy na českém trhu považují rozšířenou realitu za nástroj pro rozvoj internetového prodeje, zda jsou informováni o formách a způsobech zavádění AR. Zjišťována zkušenost s rozšířenou realitou, postoj značek a hodnocení rozšířené reality v kontextu vybrané značky.
Klíčová slova: spotřebitelské chování; AR technologie; rozšířená realita; internetové obchodování; módní průmysl
Název práce: Augmented reality applications in e-commerce in the fashion industry
Autor(ka) práce: Varkovich, Darya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Martin
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The researched topic is Augmented Reality (AR) in e-commerce in the fashion industry with a focus on the impact of technology on consumer behaviour. The aim of the thesis is to analyse the use of augmented reality in the fashion industry and to answer the main research question. The theoretical part is based on both global and local e-commerce statistical data and state analyses as well as existing studies regarding the impact of augmented reality on user experience. The subsequent practical part extends the literature search by researching the application of augmented reality in e-commerce in the Czech fashion industry. A quantitative method in the form of standardized questioning is used to answer the research question. The aim of the research question is to find out whether fashion retailers in the Czech market consider augmented reality as a tool for the development of e-commerce and whether they are informed about the forms and methods of AR implementation. The experience with augmented reality, the attitude of brands and the evaluation of augmented reality in the context of the selected brand were investigated.
Klíčová slova: AR technology; fashion industry; consumer behaviour; e-commerce; augmented reality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 27. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79082/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: