Analýza rozhodovacího procesu ve vybraném podniku

Název práce: Analýza rozhodovacího procesu ve vybraném podniku
Autor(ka) práce: Semushina, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je pomocí aplikaci metod manažerského rozhodování navrhnout řešení stávajících problémů vybraného podniku. V prvním úseku teoretické části práce byly nejdříve vysvětleny pojmy manažerského rozhodování a popsané jednotlivé prvky rozhodovacího procesů. Druhý úsek teoretické části se věnoval metodologií. Byly popsané různé metody sloužící k přijetí rozhodování a základní metodou pro zpracování praktické části byla zvolena metodika Kepner-Tregoe. Praktická část aplikuje problematiku manažerského rozhodování na aktuální situaci, kdy společnost nazývána jako Pizzerie X se potýká s problémem snížení zisku. Pomocí nástrojů kauzální analýzy byly definovány příčinu vzniku problému. Hodnocení variant řešení problému probíhalo stanovením vah kritérii s použitím metody preferenčního pořadí a následnou aplikaci metody Kepner-Tregoe s bodováním a váženým součtem variant. Byly zvoleny dvě varianty řešení v podobě jejich synergií, tj. současném uplatnění. Závěr praktické části popisuje rizika spojená s výběrem stanovených variant řešení problému a návrhy na jejich snížení.
Klíčová slova: Metodika Kepner-Tregoe; Gastronomie; Rozhodovací proces
Název práce: Analysis of decision-making process in the company
Autor(ka) práce: Semushina, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to apply methods of managerial decision making to solving existing problems within a chosen company. The first section of theoretical part defined the concepts of managerial decision making and each singular component of the process itself. The second part was focused on methodology. Different approaches of decision making were described and Kepner-Tregoe methodology was chosen as a main tool for the following part. Practical part applies methods of managerial decision making for current situation, where chosen company named Pizzerie X facing a decline in profit. With tools of causal analysis primary causes of this issue were defined. Evaluation of methods directed to solving this problem was based on determination of weights by preferential arrangements and further application of Kepner-Tregoe methodology with rating and weighted sum of chosen criteria. The synergy of two variants were chosen, i.e. simultaneous application. Ending of practical part describes risks which company may face in the process of selection and possible solutions to them.
Klíčová slova: Gastronomy ; Decision-making process; Kepner-Tregoe method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 27. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78538/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: