Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve Společnosti XY

Název práce: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve Společnosti XY
Autor(ka) práce: Kašparová, Natálie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců ve společnosti XY. Cílem práce je posouzení aktuálního systému vzdělávání a rozvoje v této společnosti. Dílčím cílem je shrnutí základních teoretických přístupů, které souvisejí se zkoumanou problematikou. Dalším dílčím cílem práce je identifikace silných a slabých stránek aktuálního vzdělávacího programu ve vybrané společnosti. Pro naplnění cíle je využita kvalitativní i kvantitativní metoda. Konkrétně kvantitativní dotazníkové šetření, týkající se spokojenosti zaměstnanců se současným firemním vzděláváním a kvalitativní průzkum ve formě řízeného rozhovoru s vedoucím pracovníkem. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První částí je část teoretická, která zahrnuje základní definice a pojmy týkající se rozvoje pracovníků a firemního vzdělávání. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zhodnocení současného systému rozvoje a vzdělávání ve vybrané společnosti. Hlavním přínosem práce je návrh doporučení pro vylepšení současného stavu vzdělávání a rozvoje pracovníků.
Klíčová slova: Vzdělávání; Rozvoj zaměstnanců; Lidské zdroje; Intelektuální kapitál podniku
Název práce: Education and development of employees in the company XY
Autor(ka) práce: Kašparová, Natálie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master‘s Thesis deals with the education and development of employees in the company XY. The aim of the work is assessment of the current system of education and development in this company. A partial goal is to summarize the basic theoretical approaches, that are related to the researched issues. Another partial goal of the work is to identify the strengths and weaknesses of the current educational program in the selected company. Qualitative and quantitative methods are used to meet the goal. Specifically, a quantitative questionnaire survey concerning employee satisfaction with current corporate education and a qualitative survey in the form of structured interview with a manager. The Master‘s Thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which includes basic definitions and concepts related to employee development and corporate education. The practical part of the thesis focuses on the evaluation of the current system of development and education in a selected company. The main contribution of the work is the proposal of recommendations for improving the current system of education and development of employees.
Klíčová slova: Education; Intellectual capital of the company; Human resources; Employee development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: