Zdieľaná ekonomika, nové formy zdieľanej ekonomiky v ČR a dopady pandémie Covid-19 na fungovanie zdieľanej ekonomik

Název práce: Zdieľaná ekonomika, nové formy zdieľanej ekonomiky v ČR a dopady pandémie Covid-19 na fungovanie zdieľanej ekonomiky
Autor(ka) práce: Antolík, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ferenčák, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca skúma dopady pandémie Covid-19. Cieľom práce je zistiť do akej miery zasiahla zdieľanú ekonomiku pandémia, či už v dôsledku reštrikčných opatrení nariadených vládnymi orgánmi alebo v dôsledku zmeny spotrebiteľského správania. Na zistenie miery zásahu je v diplomovej práci vykonaný výzkum na strane dvoch subjektov a to spotrebiteľov a subjektov poskytujúcich služby alebo aktíva v rámci zdieľanej ekonomiky. Na základe výsledkov výzkumu bola následne prevedená analýza do akej hĺbky pandémia zasiahla skúmané odvetvie ekonomiky a čo všetko prispôsobenie sa tomuto javu prinieslo pre budúcnosť zdieľanej ekonomiky.
Klíčová slova: zdieľaná ekonomika; kolektívna spotreba; dopady; pandémia; Covid-19
Název práce: Sharing economy, new forms of sharing economy in Czech republic and impact of Covid-19 pandemic on whole functionig of sharing economy
Autor(ka) práce: Antolík, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ferenčák, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis will examine the impact of Covid-19 on sharing economy. The aim of this work is to determine to what extent the sharing economy has been affected by the pandemic, either as a result of restrictive measures imposed by government authorities or as a result of a change in consumer behaviour. To determine the degree of intervention, this work conduct the research on the part of two entities: consumers and entities providing services and actives offered within the sharing economy. Based on the research results, analysis was conducted to show how deep the pandemic affected the sector of the economy and what adaptation to this phenomenon is needed for the future of the sharing economy.
Klíčová slova: sharing economy; collective consumption; impact; pandemic; Covid-19
Název práce: Zdieľaná ekonomika, nové formy zdieľanej ekonomiky v ČR a dopady pandémie Covid-19 na fungovanie zdieľanej ekonomik
Autor(ka) práce: Antolík, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ferenčák, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá dopady pandemie Covid-19. Cílem práce je zjistit do jaké míry zasáhla sdílenou ekonomiku pandemie, ať už v důsledku restrikčních opatření nařízených vládními orgány nebo v důsledku změny spotřebitelského chování. Pro zjištění míry zásahu je v diplomové práci provedený výzkum na straně dvou subjektů a to spotřebitelů a subjektů poskytujících služby nebo aktiva v rámci sdílené ekonomiky. Na základě výsledků výzkumu byla následně převedena analýza do jaké hloubky pandemie zasáhla zkoumané odvětví ekonomiky a co všechno přizpůsobení se tomuto jevu přineslo pro budoucnost sdílené ekonomiky.
Klíčová slova: sdílená ekonomika; koletivní spotřeba; dopady; pandémie; Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 7. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: