Personální marketing jako nástroj stabilizace zaměstnanců

Název práce: Personální marketing jako nástroj stabilizace zaměstnanců
Autor(ka) práce: Pošvecová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se týká tématu stabilizace zaměstnanců a s tím spojenými procesy interního personálního marketingu. Cílem práce je identifikovat, jaké jsou hlavní příčiny pro odchod zaměstnanců ze stávajících zaměstnání a zároveň jaké faktory jsou důležité pro jejich udržení ve společnosti. Tyto příčiny jsou analyzovány z pohledu generace X, Y a Z. Na základě zjištění jsou formulována doporučení pro management firem, výsledky práce tedy poslouží jako informační zdroj pro zaměstnavatele. V první, teoretické části jsou vysvětlené klíčové pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se skládá ze sekundárního a primárního výzkumu. V rámci sekundárního výzkumu jsou analyzována data ohledně aktuální situace na trhu práce a dosavadní studie na dané téma. Další část je zaměřena na interpretaci výsledků dotazníkového šetření, syntézu dosavadních zjištění a nakonec jsou navržena doporučení pro zaměstnavatele v oblasti personálního marketingu.
Klíčová slova: fluktuace; stabilizace; generace; personální marketing
Název práce: Personnel marketing as a tool for stabilizing employees
Autor(ka) práce: Pošvecová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of employee stabilization and related processes of internal personnel marketing. The aim of the thesis is to find out what are the main reasons for the departure of employees from existing jobs and at the same time what factors are important for keeping them in the company. These causes are analysed from the perspective of generations X, Y and Z. Based on the findings, recommendations are formulated for company management and the results of the work will serve as a source of information for employers. The first, theoretical part explains the key concepts related to the issue. The practical part consists of secondary and primary research. The secondary research analyses data on the current situation on the labour market and previous studies on the topic. The next part is focused on the interpretation of the results of the questionnaire survey, the synthesis of previous findings and finally recommendations for employers in the field of personnel marketing are proposed.
Klíčová slova: employee turnover; generation; stabilization; personnel marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 7. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: