Analýza strategické pozice a výkonnosti vybraného podniku

Název práce: Analýza strategické pozice a výkonnosti vybraného podniku
Autor(ka) práce: Žemba, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Vraný, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu výkonnosti dané firmy a její současné strategické pozice pomocí adekvátních a relevantních nástrojů. Na základě provedených analýz identifikovat příležitost či problém výkonnosti a strategické pozice, pokud existuje, a doporučit vhodné kroky k jejímu využití či jeho eliminaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část zpočátku vymezuje základní pojmy, následně vymezuje nástroje a metody pro strategickou a finanční analýzu, které jsou následně aplikovány v praktické části. Druhá, praktická část začíná představením vybrané firmy. Dále je analyzováno její okolí, vnitřní prostředí a identifikovány její zdroje. Následuje aplikace metod finanční analýzy. Závěrem je provedena syntéza poznatků pomocí SWOT, dle kterých jsou navrhnuta doporučení. K doporučením je navrhnuta strategická mapa cílů a návrhy ukazatelů a měřítek.
Klíčová slova: Strategická analýza; identifikace zdrojů; SWOT; strategická doporučení; finanční analýza
Název práce: Analysis of the strategic position and performance of the selected company
Autor(ka) práce: Žemba, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Vraný, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the performance of the company and its current strategic position using adequate and relevant tools. Based on the performed analyses, identify the opportunity or problem and the strategic position, if any, and recommend appropriate steps to use it or eliminate it. The work is divided into two main parts. The first, theoretical part defines the basic concepts, then defines the tools and methods for strategic and financial analysis, which are then applied in the practical part. The second, practical part begins with an introduction of the selected company. Following analysis of the external environment, analysis of the internal environment of the company and its resources are identified. The application of financial analysis methods follows. Finally, a synthesis in the form of SWOT is performed. The thesis is completed at the end by the strategic recommendation and drafted strategic map of objectives and drafted indicators.
Klíčová slova: financial analysis; resource identification; SWOT; Strategic analysis; strategic recommendation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: