Využitie assessment center pri nábore zamestnancov

Název práce: Využitie assessment centra pri nábore zamestnancov
Autor(ka) práce: Mitríková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Slezák, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou tejto diplomovej práce je analýza assessment centra v konkrétnej medzinárodnej spoločnosti. Práca popisuje metódu assessment centra a jeho využitia. Cieľom je priniesť teoretický základ a na základe neho doplniť assessment centrum v organizácii o konkrétne návrhy k zlepšeniu tohto procesu. Diplomová práca analyzuje aktuálne moderné trendy v rámci tematiky assessment centier, popisuje jednotlivé fázy assessment centra, prináša rôzne typy modelových situácií, ktoré môžu byť využité. Teoretická časť je ďalej zameraná na výhody a nevýhody, ktoré táto metóda prináša. V neposlednom rade diplomová práca analyzuje assessment centrum v medzinárodnej spoločnosti a popisuje jeho celý priebeh.
Klíčová slova: assessment centrum; metódy AC; nábor zamestnancov
Název práce: Use of the Assessment Centre in the Recruiting Process
Autor(ka) práce: Mitríková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Slezák, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of the Diploma thesis is the analysis of the assessment center in a particular international company. The thesis describes the methods of assessment center and its use. The aim is to provide a theoretical basis and based on it, to supplement the assessment center in the organization with specific proposals to improve this process. The diploma thesis analyzes current modern trends in the field of assessment centers, describes the various stages of the assessment center, brings various types of model situations that can be used. The theoretical part is further focused on the advantages and disadvantages of this method. Last but not least, the thesis analyzes the assessment center in an international company and describes its entire process.
Klíčová slova: assessment centre; types of AC; recruitment
Název práce: Využitie assessment center pri nábore zamestnancov
Autor(ka) práce: Mitríková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Slezák, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je analýza assessment centra v konkrétní mezinárodní společnosti. Práce popisuje metodu assessment centra a jeho využití. Cílem je přinést teoretický základ a na jeho základě doplnit assessment centrum v organizaci o konkrétní návrhy ke zlepšení tohoto procesu. Diplomová práce analyzuje aktuální moderní trendy v rámci tematiky assessment center, popisuje jednotlivé fáze assessment centra, přináší různé typy modelových situací, které mohou být využity. Teoretická část je dále zaměřena na výhody a nevýhody, které tato metoda přináší. V neposlední řadě diplomová práce analyzuje assessment centrum v mezinárodní společnosti a popisuje jeho celý průběh.
Klíčová slova: nábor zaměstnanců; assessment centrum; metody AC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76416/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: