Analýza faktorů, které ovlivňují pracovní a soukromý život flexpatriotů

Název práce: Analýza faktorů, které ovlivňují pracovní a soukromý život flexpatriotů
Autor(ka) práce: Zubrytska, Sofiia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá podstatou alternativní formy mezinárodních misí – flexpatriotů. Hlavním cílem je zjistit, jaké faktory flexpatrioti spojují s povahou své práce a jaký je jejich vliv na pracovní a soukromý život flexpatriotů. Dále je práce zaměřená na vymezení důvodů výskytu těchto problémů, stanovení způsobů, jakým překážejí v pracovním a soukromém životě, a vytvoření doporučení, které mohou organizaci pomoci vylepšit podmínky práce pro flexpatrioty. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které se vztahují k problematice tématu. Metodologická část představuje hlavní a dílčí výzkumné otázky a popisuje metody, které byly využity při výzkumu. Poslední část této práce se věnuje analýze shromážděných dat a definování doporučení pro organizace.
Klíčová slova: mezinárodní míse; expatrianti; Mezinárodní HRM; flexpatrioti; globální pracovní zkušenosti; globální kariéra ; alternativní formy mezinárodních misí
Název práce: Analysis of the factors, that influence the work and private life of flexpatriotes
Autor(ka) práce: Zubrytska, Sofiia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master`s thesis investigates the challenges that are experienced by flexpatriates. The main goal is to find out what factors are associated with the nature of their work and what is their impact on the work and private life of flexpatriates. Furthermore, the work is focused on defining the reasons for these problems, determining the ways in which they interfere with work and private life, and making recommendations that can help the organization improve working conditions for flexpatriates. The theoretical part illustrates the basic concepts that relate to the issue of the topic. The methodological part presents the main and partial research questions and describes the methods that were used in the research. The last part of this work is dedicated to the analysis of assembled data and outlines recommendations for organizations.
Klíčová slova: International HRM; international assignments; expatriates; flexpatriates; global work experience; global career; alternative forms of international assignment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2022

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: