Barva v reklamě

Název práce: Barva v reklamě
Autor(ka) práce: Sagova, Zalina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak kategorie produktů ovlivňují výběr barev. Teoretická část popisuje základní pojmy reklamy, historii používání barev, jak barva ovlivňuje psychický a fyzický stav člověka a estetiku barev. V první polovině praktické části bylo analyzováno 500 log a reklam. Prostřednictvím této analýzy byly identifikovány kategorie produktů, které používají určité barvy. Dále pro ověření hypotézy byl proveden průzkum, ve kterém bylo dotazováno 67 lidí ve věku 16-60 let. A již na základě praktické části byla sestavena tabulka "Výběr barev na základě kategorie produktu".
Klíčová slova: reklama; chování spotřebitele; vliv barvy
Název práce: Colour in advertising
Autor(ka) práce: Sagova, Zalina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's work is to identify how product categories influence colour choices. The theoretical part describes the basic concepts of advertising, the history of the use of colour, how colour affects the psychological state of a person and the aesthetics of colour. In the first half of the practical part, 500 logos and advertisements were analyzed. With the help of to this analysis, product categories have been identified in which certain colours are used. Further, to test the hypothesis, a survey was conducted in which 67 people among the age from 16 till 60 were interviewed. And already on the basis of the practical part was compiled the table "Colour selection based on the product category".
Klíčová slova: advertising; consumer behavior; colour affect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74757/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: