Výzvy vedenia globálneho virtuálneho tímu

Název práce: Výzvy vedenia globálneho virtuálneho tímu
Autor(ka) práce: Siebenstichová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Orgonáš, Jozef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rýchle technologické inovácie a digitalizácia biznisu viedli k nárastu virtuálnych tímov vo firmách. Tento nový prístup však prináša viacero výziev, ktoré v dynamickom prostredí súčasných spoločností nie sú úplne zvládnuté. Ďalšia komplikácia prichádza s globálnymi možnosťami, ktoré virtuálny priestor poskytuje. Globálna pandémia spôsobená vírusom COVID-19 navyše prinútila organizácie prejsť na nastavenie práce na diaľku. Preto sa cieľ tejto práce zameriava na identifikáciu výziev globálneho virtuálneho vedenia v spoločnosti Bloomreach ovplyvnenej pandémiou. Kvalitatívny výskum, založený na rozhovoroch s tímami tvorenými vedúcimi pracovníkmi a ich podriadenými, bol použitý na porovnanie zistení s prehľadom aktuálnej literatúry. Výsledky naznačujú, že pandémia pomohla spoločnosti upriamiť svoju pozornosť na zlepšenie fungovania virtuálných tímov.
Klíčová slova: pandémia; hybridné tímy; virtuálny tím
Název práce: Challenges of global team leadership
Autor(ka) práce: Siebenstichová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Orgonáš, Jozef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The fast technological innovations and digitalization of business resulted in rise in virtual teams in companies. However, this new approach brings several challenges that are not fully mastered within the dynamic environment of current companies. Additional complexity comes with global possibilities that the virtual space provides. Moreover, the global pandemics caused by the virus COVID-19 forced companies into changing into remote working setup. Therefore, goal of this thesis focuses on identifying the challenges of global virtual leadership in the company Bloomreach influenced by the pandemics. Qualitative research based on interviews with teams consisting of team leader and their subordinate was used to compare the findings with literature review of related studies and books. The results suggest that the pandemics helped companies to direct their attention to making the virtual setup work. Helping them to tackle many of the challenges however not fully mitigate them. As it is still quite a new concept which should be further researched.
Klíčová slova: Virtual team; Remote work; Pandemics; COVID-19; Virtual leadership styles; Hybrid teams; Global teams
Název práce: Výzvy vedenia globálneho virtuálneho tímu
Autor(ka) práce: Siebenstichová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Orgonáš, Jozef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rýchle technologické inovácie a digitalizácia biznisu viedli k nárastu virtuálnych tímov vo firmách. Tento nový prístup však prináša viacero výziev, ktoré v dynamickom prostredí súčasných spoločností nie sú úplne zvládnuté. Ďalšia komplikácia prichádza s globálnymi možnosťami, ktoré virtuálny priestor poskytuje. Globálna pandémia spôsobená vírusom COVID-19 navyše prinútila organizácie prejsť na nastavenie práce na diaľku. Preto sa cieľ tejto práce zameriava na identifikáciu výziev globálneho virtuálneho vedenia v spoločnosti Bloomreach ovplyvnenej pandémiou. Kvalitatívny výskum, založený na rozhovoroch s tímami tvorenými vedúcimi pracovníkmi a ich podriadenými, bol použitý na porovnanie zistení s prehľadom aktuálnej literatúry. Výsledky naznačujú, že pandémia pomohla spoločnosti upriamiť svoju pozornosť na zlepšenie fungovania virtuálných tímov.
Klíčová slova: pandémia; hybridné tímy; Virtuálne tímy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: