Analýza zadluženosti českých domácností v období 2005–2020

Název práce: Analýza zadluženosti českých domácností v období 2005–2020
Autor(ka) práce: Zejdová, Patricie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou zadluženosti českých domácností v období od roku 2005 do roku 2020. Konkrétně se práce zaměřuje na rozhodování domácností o zadlužení. Cílem práce je ověřit hypotézu, že domácnosti s nižším příjmem si častěji pořizují spotřebitelské úvěry, a naopak domácnosti s vyšším příjmem hypoteční úvěry. Teoretická část práce za použití literární rešerše uvádí vybrané ekonomické teorie, které se zabývají rozhodováním o zadlužení. Dále teoretická část uvádí základní úvěrové produkty a na závěr také hlavní příčiny zadlužování. Praktická část práce sleduje vývoj úvěrových produktů ve sledovaném období a poukazuje na korelaci úvěrů s makroekonomickými agregáty, a to konkrétně hrubého domácího produktu, peněžní zásoby a úrokových sazeb. Pomocí dotazníkového šetření a následného vyhodnocení dat za použití kontingenčních tabulek je prokázán kauzální vztah mezi věkem, ekonomickou aktivitou, vzděláním, příjem a počtem členů domácnosti respondentů. Naopak kauzální vztah nebyl prokázán u pohlaví respondentů a výší příjmu a druhem úvěru. Stanovená hypotéza tak není potvrzena.
Klíčová slova: Zadluženost domácností; Úvěrové produkty; Úrokové sazby
Název práce: Analysis of Czech household indebtedness in the period 2005-2020
Autor(ka) práce: Zejdová, Patricie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses the indebtedness of Czech households in the period 2005–2020. Specifically, the thesis focuses on households' debt decisions. The aim of the thesis is to test the hypothesis that households with lower income are more likely to take out consumer loans and households with higher income to take out mortgage loans. The theoretical part of the thesis, using a literature search, presents selected economic theories that deal with debt decision making. Next, the theoretical part presents the main credit products and finally the main causes of debt. The practical part of the thesis traces the evolution of credit products over the period under review and highlights the correlation between credit and macroeconomic aggregates, namely GDP, money supply and interest rates. Through a questionnaire survey and subsequent data analysis using contingency tables, a causal relationship is established between age, economic activity, education, income and number of household members of the respondents. Causal relationship was not found for gender of respondents and income level and type of credit. The stated hypothesis is not confirmed.
Klíčová slova: Household indebtedness; credit products; interest rates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78262/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: