Analýza finanční dostupnosti bydlení vybraných příjmových skupin ve Zlínském kraji v letech 2013–2021

Název práce: Analýza finanční dostupnosti bydlení vybraných příjmových skupin ve Zlínském kraji v letech 2013–2021
Autor(ka) práce: Forchová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem finanční dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení napříč různými příjmovými skupinami obyvatel, a to konkrétně ve Zlínském kraji v letech 2013 až 2020. Tato analýza probíhá prostřednictvím čtyř indikátorů: price-to-income, housing expenditures-to-income, rent-to-income a price-to-rent. Teoretická část zahrnuje základní charakteristiky trhu s bydlením a faktory ovlivňující nerovnováhu na trhu s bydlením. Dále jsou v teoretické části popsány ekonomické teorie zabývající se měřením finanční dostupnosti bydlení, rešerše odborné literatury a socioekonomické dopady finanční nedostupnosti bydlení. V praktické části jsou představeny příjmové skupiny obyvatel a probíhá analýza finanční dostupnosti bydlení pro tyto příjmové skupiny domácností. Z výsledků analýzy vyplývá, že finanční dostupnost vlastnického bydlení v čase klesá, ale naopak finanční dostupnost nájemního bydlení v čase roste. Součástí cíle této bakalářské práce je testování hypotézy, že „schopnost pořizovat si vlastnické bydlení se u nejnižší příjmové skupiny ve zkoumaném období zhoršuje“. Tato hypotéza je verifikována, jelikož se vlastnické bydlení stává během sledovaného období pro všechny zkoumané příjmové skupiny méně finančně dostupné.
Klíčová slova: finanční dostupnost bydlení; indikátorový přístup; Zlínský kraj; vývoj cen bydlení; míra zatížení; trh bydlení
Název práce: Analysis of the financial affordability of housing of selected income groups in Zlin region between 2013-2021
Autor(ka) práce: Forchová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the development of financial affordability of owner-occupied and rental housing of flats, specifically in the Zlin region between 2013-2020. This analysis is carried out through four indicators: price-to-income, housing expenditures-to-income, rent-to-income and price-to-rent. The theoretical part introduces the basic characteristics of the housing market and factors influencing the imbalance in the housing market. In the theoretical part are also described economic approaches towards housing affordability, literature search of other studies regarding the financial affordability of housing and socio-economic impacts of financial housing unaffordability. In the practical part of this thesis are the income groups of households and these groups are being analysed. The results of the analysis show that the affordability of owner-occupied is declining in the examined period, but affordability of rental housing of flats is rising. Part of the goal of this bachelor thesis was to test the hypothesis that “the ability to acquire owner-occupied housing at the lowest income group is getting worse in the examined period”. This hypothesis is verified, because owner-occupied housing is lower in all income groups of households during the examined period.
Klíčová slova: housing price development; financial strain; housing affordability; indicator approach; Zlin region; housing market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: