Data Quality Management in International Distribution Company

Název práce: Data Quality Management in International Distribution Company
Autor(ka) práce: Nekula, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis describes the analysis, design, and implementation of a pilot Data Quality Management solution undertaken within the pan-European business environment of a global company. The main objective of the pilot project was to deliver an end-to-end data quality management solution within a well-defined scope, aimed at supporting the business in gaining benefits from continuous data quality improvements. The expected long-term business benefits are to support the company in increasing its internal efficiency, and to improve its customer services. This thesis describes all phases of the pilot solution development and delivery, starting with an introduction of the company, its business environment, and its data and analytics landscape. This is followed by an analysis of the existing data quality issues, and the business requirements for addressing their resolution. Thereafter follows a description of the solution design wherein the key components, delivery approach, technology, and target state architecture are defined. The thesis continues with a description of the implementation of the solution components – starting with new data quality processes, continuing with a new data quality measurement framework, and finishing with a new data quality dashboard. Finally, the thesis closes with an evaluation of the delivered solution against the business requirements and success criteria, and a description of the future required support for data quality improvement in the long-term, together with recommendations for solution enhancements to follow the pilot phase. This thesis provides a full and detailed description covering the reality of an actual real-life data quality management project in the aforementioned company. The information and experience shared herein may hopefully prove useful to other Data Management professionals who are planning the launch of their own data quality initiatives, either through leverage of the detail of the described practices, or by gaining some inspiration on the options of how to approach such a project within their own specific environments.
Klíčová slova: Data Quality Management; Data Quality Processes; Data Quality Dashboard
Název práce: Data Quality Management in International Distribution Company
Autor(ka) práce: Nekula, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací řešení pro řízení datové kvality v celoevropském firemním prostředí mezinárodní korporace. Předmětem práce je vytvoření a dodávka komplexního řešení pro řízení datové kvality v definovaném rozsahu pilotní implementace. Ta si klade za cíl podpořit dosažení business benefitů prostřednictvím kontinuálního zlepšování datové kvality v dlouhodobém horizontu – a to především formou zlepšování vnitrofiremní efektivity a zlepšování služeb pro koncové zákazníky. V rámci práce jsou popsány všechny dílčí fáze vývoje a implementace řešení. Na počátku je představena vlastní firma a její podnikatelské prostředí, včetně rámcového popisu jejího prostředí pro práci s daty. Následuje analýza zjištěných problémů s datovou kvalitou a požadavků na podporu jejich vyřešení. Poté je navrženo vlastní řešení pro řízení datové kvality a jeho jednotlivé komponenty, způsob jejich dodání, použité technologie a cílová architektura řešení. V dalším kroku je popsána provedená implementace řešení zahrnující nové procesy pro řízení datové kvality, novou technickou infrastrukturu pro měření datové kvality a nový dashboard pro vizualizaci stavu datové kvality. V závěru práce je provedeno vyhodnocení dodaného řešení oproti stanoveným požadavkům a kritériím úspěšnosti. Rovněž jsou doplněny návrhy, jak postupovat v budoucnu při rozšiřování oblastí řízení datové kvality ve firemním prostředí. Práce svou tematickou a obsahovou náplní přináší ucelený popis reálného implementovaného projektu pro řízení datové kvality v podnikovém prostředí. Uvedené informace a popsané zkušenosti tak mohou sloužit profesionálům zabývajícím se datovou kvalitou, kteří plánují vlastní aktivity a projekty v této oblasti. Mohou čerpat informace z detailně popsaných postupů nebo je využít jako inspiraci, jak přistoupit k řešení obdobných projektů ve své vlastní podnikové praxi.
Klíčová slova: procesy datové kvality; dashboard datové kvality; řízení datové kvality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2021
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78804/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: