Ekonomie stochastické identity na příkladu pravidelných nákupů

Název práce: Ekonomie stochastické identity na příkladu pravidelných nákupů
Autor(ka) práce: Krautwurm, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce navazuje na výzkum Identity v ekonomii. Diplomová práce koncept Identity rozjíví, neboť dospívá k závěru, že z hlediska ekonomie lze Identitu legitimně definovat jako soustavu rozhodovatelových terminálních cílů, které se v čase náhodně vyvíjejí. Na základě této informace práce navrhuje mechanismus zavedení stochastických prvků do užitkové funkce. S využitím termínovaného charakteru spotřeby práce ilustruje, že vlivem daného mechanismu lze získat model předzávazků. Práce poté představuje model optimální volby předzávazku u rozhodovatele se stochastickou Identitou, který koná termínovaná rozhodnutí. Na daném modelu práce ověřuje dvě hypotézy pomocí simulačního přístupu. První hypotéza je, že pro rozhodovatele s proměnlivými preferencemi je v představeném modelu v průměru výhodnější dělat častější rozhodnutí, než kdyby jeho preference byly stabilní. Druhá hypotéza je, že pravé preference rozhodovatele lze modelovat jako rovnováhu, okolo níž jeho projevené preference fluktuují. První hypotézu práce zamítá a druhou potvrzuje.
Klíčová slova: Stochastická Identita; Optimalizační model; Předzávazky; Sebeovládání; Vícekriteriální rozhodování; Simulace
Název práce: The Economics of stochastic Identity on example of regular shopping
Autor(ka) práce: Krautwurm, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis builds on the research of Identity in economics. The diploma thesis improves the concept of Identity, as it comes to the conclusion that from the point of view of economics, Identity can legitimately be defined as a set of decision-maker's terminal goals, which evolve randomly over time. Based on this information, the thesis proposes a mechanism for introducing stochastic elements into the utility function. Using the term character of consumption, thesis illustrates that due to the given mechanism, a model of precommitments might be obtained. The thesis then presents a model of the optimal choice of precommitment of a decision-maker with stochastic Identity, who makes term decisions. It verifies two hypotheses on a given model using a simulation approach. The first hypothesis is that for decision-makers with changing preferences, it is on average more advantageous in the presented model to make more frequent decisions than if their preferences were stable. The second hypothesis is that the decision-makers's true preferences can be modeled as the equilibrium around which revealed preferences fluctuate. Thesis rejects the first hypothesis and confirms the second.
Klíčová slova: Stochastic Identity; Optimization model; Precommitment; Selfcontrol; Simulation; Multi-criteria decision making

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2021
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: