Analýza efektivnosti vypořádání státních toxických aktiv v ČR v letech 2000-2020

Název práce: Analýza efektivnosti vypořádání státních toxických aktiv v ČR v letech 2000-2020
Autor(ka) práce: Vimmerová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza efektivnosti vypořádání státních toxických aktiv v ČR v letech 2000-2020. Analyzovány jsou nedoplatky daní, cel a sociálního pojistného. Je zpracována analýza celkového vývoje státních toxických aktiv, z nichž plyne identifikace příčin dlouhodobé nízké efektivnosti. Řešená problematika je velice významná z pohledu její zátěže na fiskální politiku státu. Přínosem je mimo jiné i komplexní materie na toto téma a taktéž upozornění na příčiny determinující negativní vývoj v procesu vymáhání aktiv. Teoretická část je zpracována z důrazem na obsáhnutí veškerých odborných zdrojů na toto téma. Dále jsou uvedeny ekonomické teorie spjaté s tématem a strategie, které jsou považovány za úspěšné v řešené problematice. Praktická část obsahuje analýzu efektivnosti vypořádání státních toxických aktiv v ČR v letech 2000-2020 na úrovni institucí, kterými jsou Celní správa ČR, Finanční správa ČR a Česká správa sociálního zabezpečení. Na základě těchto analýz je zpracována charakteristika determinantů nepříznivého vývoje vypořádání státních toxických aktiv v ČR.
Klíčová slova: pohledávka po splatnosti; toxická aktiva; vypořádání státních toxických aktiv; efektivnost vymáhání; státní pohledávky
Název práce: Analysis of the effectiveness of the settlement of state toxic assets in the Czech Republic in the years 2000-2020
Autor(ka) práce: Vimmerová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the effectiveness of settlement of state toxic assets in the Czech Republic in the years 2000-2020. Arrears of taxes, duties and social security are analyzed. An analysis of the overall development of state toxic assets is prepared, from which the identification of the causes of long-term low efficiency follows. The problem is very important in terms of its burden on the state's fiscal policy. The benefit is, among other things, a comprehensive matter on this topic and also a warning of the causes determining this negative development. The theoretical part is elaborated with an emphasis on the inclusion of all professional resources on this topic. The following are economic theories related to the topic and strategies that are considered successful in the problem. The practical part contains an analysis of the effectiveness of the settlement of state toxic assets in the Czech Republic in the years 2000-2020 at the level of institutions, which are the Customs Administration of the Czech Republic, the Financial Administration of the Czech Republic and the Czech Social Security Administration. Based on these analyzes, the characteristics of the determinants of the unfavorable development of the settlement of state toxic assets in the Czech Republic are processed.
Klíčová slova: overdue receivables; settlement of state toxic assets; state receivables; toxic assets; efficiency of recovery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2021
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 19. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: