Kvantifikace efektu západky fiskální politiky pro nejvýznamnější evropské ekonomiky

Název práce: Kvantifikace efektu západky fiskální politiky pro nejvýznamnější evropské ekonomiky
Autor(ka) práce: Vonášek, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá růstem vládních výdajů v reakci na ekonomickou recesi a zkoumá, zdali tento nárůst má persistentní efekt, který je následně kvantifikován. Tento výzkum je proveden na pěti největších ekonomikách Evropy pomocí ARMA modelů a panelových dat, kde se zkoumá vliv minulých hodnot vládních výdajů na jejich současnou hodnotu. Cílem práce je prokázat hypotézu o persistentním efektu fiskální politiky přijaté během ekonomické recese na budoucí vývoj veřejných financí. Předpoklad je, že autoregresivní koeficient vládních výdajů bude poukazovat na střední až vyšší míru persistence. ARMA modely poskytují pro jednotlivé země míru persistence a podle ní vypočítanou i dekompozici šoku na časovém horizontu až 20 let. Z panelových dat je získán průměrný koeficient persistence s hodnotou 0,935. Jelikož je tento koeficient menší než 1, znamená to, že vládní výdaje sice podléhají dlouhodobé persistenci, ale vliv šoku je časem eliminován.
Klíčová slova: hospodářská politika; udržitelnost veřejného dluhu; persistence vládních výdajů; ekonomická recese; efekt západky
Název práce: QUANTIFYING THE FISCAL POLICY RATCHET EFFECT FOR MAJOR EUROPEAN ECONOMIES
Autor(ka) práce: Vonášek, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis we examine growth in government spending in reaction to the economic recession and investigate whether this growth has a persistent effect, which is then quantified. This research is conducted on the five largest economies in Europe using ARMA models and panel data to examine the effect of past values of government spending on its current value. The aim of the paper is to prove the hypothesis of a persistent effect of fiscal policies adopted during economic recessions on the future path of government finances. The assumption is that the autoregressive coefficient of government spending will indicate a medium to higher degree of persistence. The ARMA models provide a country-specific persistence measure and a shock decomposition computation over a time horizon of up to 20 years. The panel data provides an average persistence coefficient of 0.935. Since this coefficient is less than 1, it implies that although government spending is subject to long-run persistence, the effect of the shock is eliminated over time.
Klíčová slova: ratchet effect; economic recession; economic policy; persistence in government expenditures; sustainability of government debt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76434/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: