Analýza marketingových nástrojů při propagaci podílových fondů nabízených v bankovním sektoru ČR

Název práce: Analýza marketingových nástrojů při propagaci podílových fondů nabízených v bankovním sektoru ČR
Autor(ka) práce: Čulík, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Alferova, Valeriya
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané bakalářské práce je na základě analýzy propagace bankovního produktu orientujícího se na podílové fondy, navrhnout efektivní marketingovou kampaň zacílenou na vybranou skupinu spotřebitelů. Teoretická část je rešerší od-borné literatury a dalších zdrojů, popisuje základní parametry podílových fondů a bankovního marketingu. Metodologická část popisuje výzkumné metody, výzkumné otázky a hypotézy. Výzkumná část analyzuje produktové balíčky v rámci ČSOB, sjednocuje základní parametry produktů, popisuje výhody a nevýhody produktů obsahuje dotazníkové šetření a syntézu dat, vlastní návrhy a doporučení vyplývající z výsledků výzkumu.
Klíčová slova: Pravidelné investování; Podílový fond; reklama; bankovní marketing
Název práce: Product promotion analysis of regular investing at ČSOB
Autor(ka) práce: Čulík, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Alferova, Valeriya
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is, based on the analysis of the promotion of a banking product focused on mutual funds, to design an effective marketing campaign aimed at a selected group of consumers. The theoretical part is a research of professional literature and other sources, describes the basic parameters of mutual funds and bank marketing. The methodological part describes research methods, research questions and hypotheses. The research part analyzes product packages within ČSOB, unifies the basic parameters of products, describes the advantages and disadvantages of products, includes a questionnaire survey and data synthesis, own proposals and recommendations resulting from research results.
Klíčová slova: Regular investing; bank marketing; Mutual funds; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2021
Datum obhajoby: 2022

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: