Realitní trh a problém realitních bublin

Název práce: Realitní trh a problém realitních bublin
Autor(ka) práce: Sobin, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kalenský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Koupě nemovitosti je pro většinu lidí jednou z největších investic v jejich životě. Špatné rozhodnutí při koupi nemovitosti může mít pro člověka velké finanční důsledky. Cílem této diplomové práce je určit indikátory, které mohou poskytnout pochopení toho, zda se trh s nemovitostmi nachází uvnitř realitní bubliny, a aplikovat je na pražský realitní trh ke zjištění, zda se pražský realitní trh nachází uvnitř realitní bubliny. Dílčím cílem práce je zjistit celkovou aktuální situaci pražského realitního trhu a trendy v oblasti cen nemovitostí a cenové dostupnosti realitního trhu. Mezi metody použité v této práci patří analýza sekundárních dat, komparace, analýza časových řad, korelační analýza a analýza indikátorů „Poměr ceny k příjmu“ a „Poměr ceny k pronájmu“. Pomocí těchto metod bylo zjištěno, že v současné době se pražský realitní trh stává méně dostupným, zažívá vysoký růst cen nemovitostí a existuje vysoká pravděpodobnost, že na pražském realitním trhu roste realitní bublina.
Klíčová slova: realitní trh; realitní bublina; nemovitost; pronájmem
Název práce: Real estate market and the problem of real estate bubbles
Autor(ka) práce: Sobin, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kalenský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Buying a real estate for most people is one of the biggest investments in their lives. The wrong decision when buying real estate can have great financial consequences for a person. The goal of this thesis is to identify indicators that can provide an understanding of whether the real estate market is inside of the real estate bubble and apply them to the Prague's real estate market to determine whether the Prague's real estate market is inside of the real estate bubble. Another goal of this thesis is to analyze the overall current situation of the Prague's real estate market, trends in real estate prices and affordability of the real estate market. The methods used in this work include secondary data analysis, comparison, time series analysis, correlation analysis and analysis of indicators "Price to income ratio" and "Price-rent ratio". Using these methods, it has been found that the Prague's real estate market is currently becoming less affordable, experiencing high growth in real estate prices and there is a high probability that the real estate bubble is growing on the Prague's real estate market.
Klíčová slova: rent; real estate market; real estate bubble; real estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2020
Datum podání práce: 19. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: