Processing Product Data For Marketplaces

Název práce: Processing Product Data For Marketplaces
Autor(ka) práce: Hornof, Johan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Fialová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis describes problems of handling product data in e-commerce environment and focuses on their automatic batch processing, enhancing and cleaning, mainly for the purpose of selling on marketplaces. For this case, it is essential for sellers to be able to deliver properly structured, complete, up-to-date and correct product data in a short time. The author has chosen a startup company focusing on the subject to realistically describe the business needs. The thesis describes the data problem and presents, how it is currently being solved. As a practical example of how artificial intelligence algorithms deliver the business value in this industry, the author solves the task of finding missing values using text classification and compares the results to the current common approach. Finally, he introduces plenty of other relevant use cases where the same or similar state-of-the-art technologies could be very appealing from the business point of view.
Klíčová slova: fasttext; data quality; online selling; Amazon; eBay; e-commerce; lua; product data; categorisation; Google Shopping; product feed; marketplaces; product metadata
Název práce: Processing Product Data For Marketplaces
Autor(ka) práce: Hornof, Johan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Fialová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce popisuje problematiku zpracování produktových dat v prostředí online obchodu a zaměřuje se na jejich automatické hromadné zpracování, vylepšování a čištění, především pro účely prodeje na tržištích (marketplaces). Pro tyto účely je nezbytné, aby prodejci byli schopni dodat správně strukturovaná, úplná, aktuální a platná data o produktech v krátkém čase. Autor si vybral začínající společnost, která se na toto téma zaměřuje, aby reálně popsal business potřeby. Práce popisuje problém s kvalitou dat a představuje, jak je v současné době řešen. Jako praktický příklad toho, jak algoritmy umělé inteligence přinášejí business hodnotu v tomto odvětví, autor řeší úlohu vyhledávání chybějících hodnot pomocí klasifikace textu a porovnává toto řešení se současnými běžně používanými přístupy. Nakonec autor uvádí další související příklady užití, kde by stejné nebo podobné příbuzné technologie mohly být z business pohledu zajímavé.
Klíčová slova: produktová data; produktová metadata; kategorizace; online tržiště; online prodej; Amazon; eBay; kvalita dat; lua; fasttext; elektronické obchodování; Google Shopping; produktový feed

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79087/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: