Competitive Intelligence for Selected Members of the Aerospace Division in Africa

Název práce: Competitive Intelligence for Selected Members of the Aerospace Division in Africa
Autor(ka) práce: Camrda, Ondřej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The ability to collect, process and exploit vast amount of open data and information in today's fast-paced and globalized business world essentially determines the success or failure of companies in the marketplace. Especially during this time, when aviation is facing an absolutely unprecedented crisis, this statement is more accurate than ever. It is safe to say that Czechoslovak Group, and specifically its Aerospace division, still has a lot to learn in this respect. Therefore, the main objective of this thesis is to use a systematic process of "Competitive Intelligence" to map the critical air traffic management infrastructure in Africa for selected companies of the Aerospace division. Africa offers significant business potential for the suppliers of these advanced technologies, as rapid population growth has still not been reflected in the increase in air traffic and the current state of the infrastructure in many countries is, according to many international organizations, insufficient to ensure the safety of air navigation services. This is mainly due to a lack of qualified professionals in this area and in some countries, a lack of financial resources for investments. The output of this work is a detailed report including dynamic keyword monitoring that can serve as a basis for business users and management of the selected companies in the division to make informed and strategic decision on which specific countries to direct sales and marketing efforts to and with the ultimate goal being the acquisition of new international references. A secondary objective of this work is to describe the technical solution itself, which could serve as a template for future use in other areas of interest or business areas of the Czechoslovak Group.
Klíčová slova: Africa; Air Traffic Control; Air Traffic Management systems; Air Navigation Service Provider; Civil Aviation Authority; Competitive Intelligence; International Civil Aviation Organization; Software; Radar; Surveillance systems
Název práce: Competitive Intelligence for Selected Members of the Aerospace Division in Africa
Autor(ka) práce: Camrda, Ondřej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Schopnost získavat, pracovat a vyhodnocovat obrovské množství volně dostupných dat a informací o konkurenčním prostředí v dnešním zrychleném a globálním business světě v podstatě rozhodují o úspěchu či neúspěchu společností na trhu. V těchto dobách, kdy oblast letectví prochází naprosto bezprecedentní krizí, platí toto trvzení dvojnásob. Lze s klidnou duší konstatovat, že v této oblasti se má skupina Czechoslovak Group, a konkrétně její divize Aerospace, stále ještě co učit. Hlavním cílem této práce je tedy využití systematického procesu "Competitive Intelligence" ke zmapování prostředí v oblasti kritické infrastruktury pro řízení letového provozu v Africe, a to pro vybrané společnosti divize Aerospace. Afrika nabízí značný obchodní potenciál pro dodavatele těchto pokročilých technologií, protože rapidní nárůst populace stále ještě nebyl reflektován v nárůstu letecké dopravy a aktuální stav infrastruktury v mnoha zemích není, dle mezinárodních organizací, dostatečný pro zajištění bezpečnosti letových navigačních služeb. To je dáno zejména nedostatkem kvalifikovaných odborníků v této oblasti a v některých zemích i nedostatkem finančních prostředků na investice. Výstupem této práce je detailní report včetně dynamického monitorování klíčových slov, které mohou sloužit obchodníkům a managementu vybraných společností divize jako podklad pro informované a strategické rozhodování, do jakých konkrétních zemí směřovat obchodní a marketingové úsilí ve snaze získat nové zahraniční reference. Vedlejším cílem této práce je i snaha o popsání samotného technického řešení, které by mohlo do budoucna sloužit jako předloha pro další použití v jiných zájmových teritoriíích či obchodních oblastech skupiny Czechoslovak Group.
Klíčová slova: Afrika; Řízení letového provozu; Systémy pro řízení letového provozu; Poskytovatel letových navigačních služeb; Úřad pro civilní letectví; Konkurenční zpravodajství; Mezinárodní organizace pro civilní letectví; Software; Radar; Přehledové systémy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79063/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: