Dátovo riadená logistika

Název práce: Dátovo riadená logistika
Autor(ka) práce: Spál, Milan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Záverečná práca „Dátovo riadená logistika“ je realizovaná v spoločnosti RT Logistic, ktorá sa zameriava na zabezpečenie prepravy poľnohospodárskych komodít, hnojív, osív a tekutých komodít. Spoločnosť patrí do skupiny Envien Group, ktorá je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v motorových palivách – nafte a benzíne. V rámci pilotného projektu máme k dispozícii dáta z GPS, od jedného z našich dopravcov, ktoré spájame s internými dátami o časových oknách prepráv z nášho ERP. Na monitorovaných vozidlách budeme priebežne vyhodnocovať či sú schopní, na základe aktuálnej polohy a vzdialenosti, stihnúť časové okno na vykládku, prípadne nakládku vo firme. Cieľom je lepší manažment logistiky a zvýšenie efektivity napĺňania časových okien dopravcov.
Klíčová slova: biopalivový priemysel; logistika; dopravca; GPS; Oracle SQL Developer; Python; Qlik Sense; API; ETL; reporting; vizualizácia
Název práce: Data-driven logistics
Autor(ka) práce: Spál, Milan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The final work “Data-driven logistics” is implemented in the company RT Logistic, which focuses on ensuring the transport of agricultural commodities, fertilizers, seeds, and liquid commodities. The company belongs to the Envien Group, which is one of the most important and strongest groups of companies in Central and Eastern Europe, operating in the production of biofuels used in motor fuels — diesel and gasoline. As part of the pilot project, we have data from GPS, from one of our carriers, which we combine with internal data on transport time windows from our ERP. On the monitored vehicles we will continuously evaluate whether they are able, based on the current position and distance, to catch the time window for unloading or loading in the company. The aim is to better manage logistics and increase the efficiency of filling carriers' time windows.
Klíčová slova: biofuel industry; logistics; Python; ETL; reporting; GPS; Oracle SQL Developer; API; visualization ; Qlik Sense; carrier
Název práce: Dátovo riadená logistika
Autor(ka) práce: Spál, Milan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Závěrečné práce "Datovo řízená logistika" je realizována v RT Logistic, která se zaměřuje na zajištění, přepravu zemědělských komodit, hnojiv, osiv a kapalných komodit. Společnost patří do Envien group, která je jedním z nejdůležitějších a nejsilnějších seskupení společností ve střední a východní Evropě, zabývající se výrobou biopaliv používaných v motorových paliv – nafty a benzínu. V rámci pilotního projektu máme k dispozici data z GPs, od jednoho z našich dopravců, která kombinujeme s interními daty o časových oknech přepravy z našeho ERP. Na monitorovaných vozidlech budeme průběžně vyhodnocovat, zda jsou schopni na základě aktuální polohy a vzdálenosti splnit časové okno pro vykládku nebo nakládku ve firmě. Cílem je lépe řídit logistiku a zvýšit efektivitu vyplňování časových oken dopravců.
Klíčová slova: logistika; GPS; Oracle SQL Developer; Python; Qlik Sense; API; ETL; reporting; vizualizace; biopalivovej průmysl; dopravce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78818/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: