Analýza daňové kriminality v České republice se zaměřením na Středočeský a Liberecký kraj v období 2010-2020

Název práce: Analýza daňové kriminality v České republice se zaměřením na Středočeský a Liberecký kraj v období 2010-2020
Autor(ka) práce: Kilián, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj daňové kriminality v České republice v letech 2010 až 2020. V teoretické části jsou vysvětleny základní teoretická východiska, jež jsou potřebná k pochopení zkoumané kriminality. Vychází se zde z právních a ekonomicko-sociologických pramenů, především o významný článek Garyho S. Beckera. V praktické části jsou popsány nástroje používané v boji proti daňové kriminalitě v České republice, přičemž je zde větší zaměření na elektronickou evidenci tržeb. Dále je provedena analýza daňové kriminality se zaměřením na změny vývoje po zavedení zmíněných nástrojů. Na základě provedené analýzy jsou v závěru práce uvedeny vlastní návrhy na elektronickou evidenci tržeb a návrhy, které by mohli pomoci k efektivnějšímu boji s daňovou kriminalitou.
Klíčová slova: daňová kriminalita; elektronická evidence tržeb; hospodářská politika
Název práce: TAX CRIME ANALYSIS IN THE CZECH REPUBLIC WITH A FOCUS ON THE CENTRAL BOHEMIA AND LIBEREC REGION IN THE PERIOD 2010-2020
Autor(ka) práce: Kilián, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Lukášová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the development of tax crime in the Czech Republic in the years 2010 to 2020. The theoretical part explains the basic theoretical background that is needed to understand the investigated crime. It is based on legal and economic-sociological sources, especially an important article by Gary S. Becker. The practical part describes the tools used in the fight against tax crime in the Czech Republic, with a greater focus on electronic records of sales. Furthermore, an analysis of tax crime is performed, focusing on changes in development after the introduction of these tools. Based on the analysis, the thesis contains its own proposals for electronic records of sales and proposals that could help to combat tax crime more effectively.
Klíčová slova: tax crime; economic policy; electronic sales records

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 2. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: