Analýza faktorů ovlivňujících investice a finanční řízení čínských vysokoškoláků

Název práce: Analysis of the influencing factors of Chinese college students' investment and financial management
Autor(ka) práce: Feng, Lintao
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis analyzes the factors that influence Chinese university students' investment and financial management behavior. Investment behavior is not only a means of making money, but also a manifestation of financial ability. Therefore, the author aims to analyze which factors affect college students' participation in investment, and which aspects hinder college students' participation in investment. The thesis draws on Chen and Volpe (1998) to examine the influence of gender, age and class rank. Furthermore, it adds factors of herd mentality, peer effects and risk preference. The author constructed a binary logistic model and used the stepwise regression method to analyze the significance and impact of the study factors in relation to college students' involvement in financial investment behavior. In the regression analysis, class rank, family, peer effects, financial knowledge and risk preference had a significant effect at the 0.1 level of significance on the likelihood of university students participation in financial investment behavior. With the increase in financial knowledge acquisition methods, the possibility of college students participating in investment and financial management will also increase. And compared with risk averse students, risk seeking students are more likely to participate in investment, while risk neutral students are lower than risk averse students.
Klíčová slova: Behavioral Financial Theory; Financial Management; Peer Effect; Herd Mentality; China
Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících investice a finanční řízení čínských vysokoškoláků
Autor(ka) práce: Feng, Lintao
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje faktory, které ovlivňují chování čínských vysokoškoláků v oblasti investic a finančního řízení. Investiční chování není jen prostředkem k vydělávání peněz, ale také projevem finanční schopnosti. Autor si proto klade za cíl analyzovat, které faktory ovlivňují participaci vysokoškoláků na investicích a které aspekty participaci vysokoškoláků na investicích brzdí. Práce čerpá z Chen a Volpe (1998) při zkoumání vlivu pohlaví, věku a třídního zařazení. Dále přidává faktory stádní mentality, vrstevnických efektů a preference rizika. Autor zkonstruoval binární logistický model a pomocí metody stepwise regrese analyzoval význam a dopad faktorů studie ve vztahu k zapojení vysokoškolských studentů do chování při finančních investicích. V regresní analýze měly třídní zařazení, rodina, vrstevnické efekty, finanční znalosti a preference rizika významný vliv na hladině významnosti 0,1 na pravděpodobnost účasti vysokoškolských studentů na chování při finančních investicích. S nárůstem metod získávání finančních znalostí se zvýší i možnost účasti vysokoškolských studentů na investičním a finančním řízení. A ve srovnání se studenty averzními k riziku je u studentů vyhledávajících riziko větší pravděpodobnost, že se budou podílet na investicích, zatímco studenti neutrální k riziku jsou nižší než studenti averze k riziku.
Klíčová slova: Čína; Behaviorální finanční teorie; Peer effect; Mentalita stáda; Finanční řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2021
Datum podání práce: 3. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78412/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: