Reálný rovnovážný měnový kurz české koruny (analýza efektů covidové krize)

Název práce: Reálný rovnovážný měnový kurz české koruny (analýza efektů covidové krize)
Autor(ka) práce: Novotný, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza rovnovážného měnového kurzu CZK/USD v období 2000-2021 na základě makroekonomických fundamentů, které by mohly vývoj měnového kurzu ovlivnit a vyrovnat jej do stabilní hodnoty. Pro výpočet rovnovážného kurzu jsou použity modely BEER a FEER. Cílem je vytvořit model rovnovážného měnového kurzu a porovnat jej s vývojem historického měnového kurzu v průběhu sledovaného období. Na základě vývoje hodnot rovnovážného a skutečného měnového kurzu budou zkoumány dopady jednotlivých ekonomických šoků na vývoj měnového kurzu CZK/USD z hlediska krátkodobých odchylek a změny rovnováhy se zaměřením na dopady pandemie koronaviru. Žádný z použitých modelů nedokázal vysvětlit tendence posílení koruny vůči dolaru po ukončení nouzového stavu v České republice. Pandemie vychýlila měnový kurz ze stanovené rovnováhy, dopady na vývoj dlouhodobé rovnováhy nejsou jednoznačné.
Klíčová slova: Měnový kurz CZK/USD; FEER; Rovnovážný měnový kurz; BEER; Pandemie COVID
Název práce: Real equilibrium exchange rate of the Czech crown (COVID crisis effect analysis)
Autor(ka) práce: Novotný, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is the analysis of the equilibrium exchange rate CZK / USD in the period 2000 to 2021 on the basis of macroeconomic fundamentals that could affect the development of the exchange rate and lead it to its stable value. The BEER and FEER models are used to calculate the equilibrium exchange rate. The aim of this paper is to create a model of the CZK/USD equilibrium exchange rate and compare it with the development of the historical exchange rate during the period under review. Based on the development of the values ​​of the equilibrium and the historical exchange rate, the effects of individual economic shocks on the development of the CZK / USD exchange rate will be examined with regard to short-term deviations and equilibrium changes focusing on the effects of the coronavirus pandemic. None of the models used was able to explain the tendency of the Czech crown to strengthen against the dollar after the end of the state of emergency in the Czech Republic. The pandemic deviated the exchange rate from its equilibrium, the effects on the development of the long-term equilibrium are not unambiguous.
Klíčová slova: COVID pandemic; Equilibrium exchange rate; Exchange rate CZK/USD; BEER; FEER

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 7. 2021
Datum podání práce: 6. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: