Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice

Název práce: Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice
Autor(ka) práce: Dvořáková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je analýza přeměn obchodních korporací uskutečněných v České republice v roce 2014 a 2015. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola vymezuje a charakterizuje pojem přeměn a jejich právní vývoj v České republice. Vymezuje přeměny na fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změnu právní formy a přeshraniční přemístění sídla. Druhá kapitola se týká vymezení jednotlivých fází procesu přeměny a jejich účetních souvislostí. Obsahuje vymezení informací ohledně projektu přeměny, rozhodného dne, ocenění jmění, účetní závěrky či auditu. Třetí kapitola obsahuje popis postupu nezbytný k provedení analýzy. Jedná se o výběr a zpracování vzorku, jeho úpravu či zvolení kritérií. Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky provedené analýzy uskutečněných transakcí a vyvození závěrů. Tato kapitola je nejdůležitější kapitolou diplomové práce.
Klíčová slova: přeměna; fúze; rozdělení; převzetí jmění jedním společníkem; rozhodný den; projekt přeměny; analýza; Česká republika
Název práce: Descriptive Analysis of Transformations Carried Out in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Dvořáková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis is the analysis of transformations of business corporations carried out in the Czech Republic in 2014 and 2015. The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines and characterizes the concept of transformations and their legal development. It defines transformations into mergers, divisions, transfer of assets to the shareholder, change of legal form and cross-border transfer of registered office. The second chapter deals with the definition of the individual stages of the conversion process and their accounting obligations. It contains the definition of information regarding the project of transformation, the effective day, valuation of assets, financial statements, or audit. The third chapter contains a description of the procedure necessary to perform the analysis. This involves the selection and processing of a sample, its modification or selection of criteria. The fourth chapter contains the results of the analysis of completed transactions and conclusions. This chapter is the most important chapter of the diploma thesis.
Klíčová slova: mergers; effective day; project of transformation; analysis; spin-offs; Czech Republic; Transformations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2021
Datum podání práce: 9. 1. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75709/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: