Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice

Název práce: Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice
Autor(ka) práce: Kremličková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provedení analýzy přeměn vybraných obchodních korporací, které se uskutečnily v České republice, zveřejněných v obchodním věstníku v roce 2015. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je věnována definici přeměn obchodních korporací dle české legislativy (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka) a účetním souvislostem včetně průběhu přeměn. Ve druhé – stěžejní části je provedena analýza na vybraném vzorku transakcí přeměn uskutečněných v České republice v roce 2014 a 2015, její výsledky a zhodnocení.
Klíčová slova: Přeměna obchodní společnosti; Fúze; Změna právní formy; Rozdělení; Nástupnická společnost; Zanikající společnost; Převod jmění na společníka
Název práce: Descriptive analysis of transformations made in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kremličková, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyse the transformation of selected business corporations carried out in the Czech Republic, which were published in the Business Journal in 2015. The thesis is divided into two main parts. The first part is dedicated to definition of transformations in Czech legislation (merger, division, change of legal form, transfer of assets to a partner) and accounting context including the course of transformations. In the second – key part, an analysis on selected sample of transactions carried out in Czech Republic in 2014 and 2015 is performed, its results and evaluation.
Klíčová slova: Acquiring company; Defunt company; Transformation of a business company; Merger; Division; Transfer of assets to a partner; Change of legal form

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 9. 1. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: