Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii

Název práce: Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii
Autor(ka) práce: Pliska, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá efekty kvantitativního uvolňování jako nekonvenční nástroj měnové politiky využívaný v prostředí nulových úrokových sazeb v USA, Japonsku, eurozóně a Velké Británii. Úvodní část se zaměřuje na přiblížení dalších nestandartních nástrojů měnové politiky, které v takto omezeném manipulativním prostoru centrální banky využívají. Dále je nastíněn transmisní mechanismus a kanály kvantitativního uvolňování a strategie opuštění tohoto nouzového nástroje. Následně je zachyceno použití nekonvenčních nástrojů měnové politiky v jednotlivých zemích, resp. měnovou oblast se zaměřením na průběh kvantitativního uvolňování. Hlavním cílem práce je analyzovat efekty kvantitativního uvolňování na ekonomické ukazatele míru nezaměstnanosti, míru inflace a vývoj HDP, které jsou nejprve popsány a následně testovány prostřednictvím Grangerovy kauzality. V závěru analýzy je zkoumána odezva exogenních šoků a dekompozice rozptylu chyb předpovědi vytvořených ve VAR modelu jednotlivých zemích, resp. měnové oblasti.
Klíčová slova: nekonvenční měnová politika; vektorová autoregrese; USA; eurozóna; kvantitativní uvolňování; Japonsko; Velká Británie
Název práce: Quantitative easing effects in the USA, Japan, Eurozone and the United Kingdom
Autor(ka) práce: Pliska, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines the effects of quantitative easing as an unconventional monetary policy tool used in a zero lower bound in the USA, Japan, the Euro area, and the United Kingdom. The introductory part focuses on the other non-standard instruments of the monetary policy used by the central banks in such a limited manipulative space. Furthermore, the transmission mechanism and channels of quantitative release and the strategy of leaving this emergency tool are outlined. Then, the use of monetary policy unconventional tools in individual countries, resp. monetary area is indicated with a focus on the course of quantitative easing. The main goal of this thesis is to analyse the effects of quantitative easing on economic indicators of the unemployment rate, inflation, and GDP, which are first described and through Granger causality. At the end of the analysis, the response of exogenous shocks and forecast error variance decomposition created in the VAR model of individual countries, resp. monetary areas are examined.
Klíčová slova: quantitative easing; unconventional monetary policy; vector autoregression; Eurozone; USA; Japan; United Kingdom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76397/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: