Lektorský kurz finančních derivátů

Název práce: Lektorský kurz finančních derivátů
Autor(ka) práce: Kolda, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vzdělávacího projektu, konkrétně kurzu finančních derivátů. Hlavním cílem práce je vymyšlení a zabezpečení kurzu, který by mohl být realizován v praxi. Vedlejším cílem práce je vysvětlit problematiku finančních derivátů, která je obsahovou náplní kurzu, tyto znalosti pak využít a ocenit vybranou exotickou opci pomocí Monte Carlo simulace. V práci je představen koncept celoživotního vzdělávání a učení, jsou uvedeny specifika a bariéry vzdělávání dospělých. Úroveň vzdělávání dospělých v České republice je srovnána s ostatními státy Evropské unie. Ke konci práce je vyřešena případová studie, na jejíž základě jsou účastníci kurzu hodnoceni. V rámci této studie je oceněna multi bariérová opce v investičním certifikátu. Jsou uvedeny důvody, proč se vypočtená cena může lišit od ceny kótované.
Klíčová slova: vzdělávání dospělých; finanční deriváty; oceňování opcí; vzdělávací kurz
Název práce: Training course of financial derivatives
Autor(ka) práce: Kolda, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with creation of educational project, specifically financial derivatives course. The main objective of this thesis is to fabricate and secure the course, which can be realized in practice. The secondary objective is explanation of financial derivatives problematics, which is the content of the course, and utilize this knowledge to price a chosen exotic option using Monte Carlo simulation. A concept of lifelong learning is introduced in the thesis, specifics and barriers of adult education are presented. The quality of adult education in the Czech republic is compared to the quality in the other states of European union. At the end a case study is solved on the basis of which participants of the course are evaluated. In the study multi barrier option in investment certificate is priced. There can be found explanation of reasons why calculated price can differ from the quoted price.
Klíčová slova: educational course; option pricing; adult education; financial derivatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: