Daňová podpora filantropie v ČR

Název práce: Daňová podpora filantropie v ČR
Autor(ka) práce: Povolná, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na daňovou podporu filantropie u fyzických osob v České republice spočívající v odpočtu bezúplatného plnění podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992, Sb., o daních z příjmů. Hlavním cílem práce je analyzovat vliv této možnosti snížení základu daně na individuální dárcovství v ČR. Analýza je provedena z primárních dat, získaných vlastním dotazníkovým šetřením. Ze skupiny dárců, kteří měli za rok 2020 možnost odpočet využít, jej uplatnilo 45 %. Většinu v rozhodování, zda darovat, ani v případě velikosti darované částky, neovlivňuje. Pomocí chí-kvadrát testu se prokázala závislost mezi uplatněným odpočtem a velikostí poskytnutého daru (síla závislosti 42,82 %), resp. uvedenou frekvencí darování (síla závislosti 27,74 %). Na základě provedené analýzy se lze domnívat, že možnost odpočtu daru od základu daně nijak výrazně poplatníky neovlivňuje a jedinci jsou v případě darování poháněni spíše altruistickými motivy. Nicméně v mém průzkumu se díky němu u třetiny respondentů zvedla darovaná částka. Naopak se nezdá, že by navýšení horního limitu působilo na jedince v mém vzorku motivačně k tomu, aby zvýšili hodnotu daru. Místo navýšení horního limitu by daňová podpora individuálního dárcovství měla směřovat k podpoře dlouhodobého a pravidelného dárcovství.
Klíčová slova: filantropie; odpočet na dary; daň z příjmů fyzických osob; individuální dárcovství
Název práce: Tax incentives for philanthropy in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Povolná, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on tax incentive on philanthropic giving by individuals in the Czech Republic in the form of deduction pursuant to § 15 para. 1 of Act no. 586/1992, Sb. The goal of the thesis is to analyze an influence of this tax incentive on the philanthropic giving by individuals in the Czech Republic. This analysis is based on primary data from my survey conducted. Approximately 45 % from the group of donors who had the opportunity to use the tax incentive in 2020 applied this deduction from the personal income tax base. Most donors are not influenced by the tax incentive in their decision making whether provide a gift or not, and in the value of the gift either. In my analysis, I have used a chi-square test for proving the dependence between the use of tax deduction and the value of the gift (strength of dependence 42,82 %), respectively stated frequency of giving (strength of dependence 27,74 %). Based on the analysis conducted, it can be assumed that the possibility of deducting a gift from the tax base does not significantly affect taxpayers and individuals are rather driven, in the case of donation, by altruistic motives. However due to the deduction in my survey, one third of respondents increased the amount donated. Conversely increasing of the upper limit does not seem to have an influence for individuals, in my sample, to raise the value of the gift. Instead of increasing the upper limit, should the tax support for individual donation lead to supporting long-term and regular donations.
Klíčová slova: giving by individuals; philanthropy; personal income tax; tax incentive for donations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: