Koncept stálé provozovny

Název práce: Koncept stálé provozovny
Autor(ka) práce: Voráček, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Vaškovič, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptu stálé provozovny, identifikováním nedostatku konceptu stálé provozovny v současné době a zhodnocením vlivu vybraných navrhovaných řešení nedostatku konceptu stálé provozovny. Hlavního cíle je dosaženo komparativní analýzou navrhovaných řešení při využití stanovených kritérií. V první kapitole práce přibližuje problematiku dvojího zdanění a v následující kapitole informuje o smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Třetí část práce popisuje principy stálé provozovny z české legislativy a Modelové smlouvy OECD. V další části jsou představena jednotlivá navrhovaná řešení. Stanovená kritéria s využitím komparativní analýzy splnilo pouze jedno řešení, a to Pilíř I v rámci Akčního plánu 1 OECD.
Klíčová slova: smlouvy o zamezení dvojího zdanění; BEPS; Akční plán 1; Pilíř I; Pilíř II; digitální ekonomika; Modelová smlouva OECD; stálá provozovna
Název práce: Concept of the permanent establishment
Autor(ka) práce: Voráček, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Vaškovič, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis analyses a concept of the permanent establishment, identifies current insufficiencies of the concept of the permanent establishment and evaluates impacts of the chosen proposed solutions of the permanent establishment concept insufficiencies. The main goal of the thesis is achieved by a comparative analysis of the proposed solutions using the set criteria. The first chapter describes the double taxation problem and, in the subsequent chapter, informs about double taxation conventions. Third part of the thesis explains principles of a permanent establishment from Czech legislation and OECD Model Tax Treaty viewpoint. The following chapter introduces the individual proposed solutions. The set criteria are met in the comparative analysis only by one solution, particularly by Pillar I within the OECD’s Action plan 1.
Klíčová slova: Permanent establishment; OECD Model Tax Treaty; Double Tax Conventions; BEPS; Action plan 1; Pillar I; Pillar II; Digital Economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: