Analýza dopadu investic do výzkumu a vývoje na profitabilitu a tržní hodnotu ve farmaceutickém průmyslu

Název práce: Analýza dopadu investic do výzkumu a vývoje na profitabilitu a tržní hodnotu ve farmaceutickém průmyslu
Autor(ka) práce: Mejsnarová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Škerlíková, Tatiana
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi výší výdajů vynaložených na výzkum a vývoj a profitabilitou či tržní hodnotou farmaceutických společností. K tomu je využita jednoduchá lineární regrese datového souboru 16 nejvýznamnějších farmaceutických společností z hlediska tržeb. Na základě intepretace výstupů provedených regresních analýz byla prokázána existence statisticky významného vztahu mezi intenzitou výzkumu a vývoje a dvěma ukazateli profitability (ROA, ROS) a jedním ukazatelem tržní hodnoty (P/S). Identifikovaná míra závislosti však byla relativně slabá. Pro dvojice proměnných intenzita VaV – ROE a intenzita VaV – P/B se naopak nepodařilo zjistit přítomnost statisticky významné vazby. Lze tedy konstatovat, že pouhé zvýšení vynaložených prostředků na výzkum a vývoj nestačí k lepším hodnotám ukazatelů profitability či tržní hodnoty farmaceutických společností.
Klíčová slova: Profitabilita; Tržní hodnota; Lineární regrese; Výzkum a vývoj; Farmaceutický průmysl
Název práce: Analysis of the impact of investment in research and development on profitability and market value in the pharmaceutical industry
Autor(ka) práce: Mejsnarová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Škerlíková, Tatiana
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to find out whether there is a relationship between the amount of research and development expenses and the profitability or market value of pharmaceutical companies. To do so, a simple linear regression of the data set of the 16 most important pharmaceutical companies in terms of sales is used. Based on the interpretation of the results of the regression analyses, the existence of a statistically significant relationship between research and development intensity and two profitability indicators (ROA, ROS) and one market value indicator (P/S) was proved. However, the identified level of dependence was relatively weak. On the other hand, for the pairs of variables R&D intensity – ROE and R&D intensity – P/B, it was not possible to determine the presence of a statistically significant link. It can therefore be stated that a mere increase in R&D spending is not enough to improve the profitability or market value of pharmaceutical companies.
Klíčová slova: Research and development; Pharmaceutical industry; Profitability; Market value; Linear regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 12. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76205/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: