Paušální daň pro osoby vykonávající samostatnou činnost

Název práce: Paušální daň pro osoby vykonávající samostatnou činnost
Autor(ka) práce: Spurná, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o paušální dani, která byla v České republice zavedená od roku 2021. V začátku práce je paušální daň představena z pohledu daňové teorie. Poté je vyspecifikován daňový systém ČR z pohledu daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je nový režim paušální daně výhodný pro poplatníky, kteří splňují podmínky pro jeho vstup. Aby byl cíl diplomové práce naplněn, byla v práci provedena analýza tří klíčových kritérií, které byly diskutovány v souvislosti s novou paušální daní. Paušální daň bude rozebrána z hlediska daňových úspor, zlepšení zabezpečení ve stáří a snížení administrativní zátěže poplatníků. V závěru práce se potom zjistí, zda je paušální daň pro podnikatele skutečně výhodným řešením.
Klíčová slova: paušální daň; výhodnost paušální daně; daňový systém ČR
Název práce: Lump-sum tax for entrepreneurs
Autor(ka) práce: Spurná, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the lump-sum tax, which was introduced in the Czech Republic since 2021. At the beginning of the thesis, the lump-sum tax is introduced from the point of view of tax theory. Then the tax system of the Czech Republic is specified from the point of view of personal income tax and social insurance. The aim of the diploma thesis is to find out whether the new lump-sum tax regime is advantageous for taxpayers who meet the conditions for its entry. In order to fulfill the goal of the diploma thesis, an analysis of three key criteria is performed. The lump-sum tax will be analyzed in terms of tax savings, improving security in old age and reducing the administrative burden on taxpayers. At the end of the thesis, it is then found out whether a lump-sum tax is really an advantageous solution for entrepreneurs.
Klíčová slova: lump-sum tax; Czech tax system; lump-sum tax advantages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2020
Datum podání práce: 12. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74654/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: