Daňové dopady čerpaných zaměstnaneckých výhod

Název práce: Daňové dopady čerpaných zaměstnaneckých výhod
Autor(ka) práce: Gamba, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Hulínský, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výhodnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů namísto mzdy. Pro účely zhodnocení jsou zvoleny zaměstnanecké benefity, které v současné době patří mezi nejpopulárnější a které lze exaktně vyjádřit peněžitou hodnotou. U stravenek a peněžitého příspěvku na stravování je provedeno zhodnocení implementace do zákona o daních příjmů na základě důvodové zprávy. Stravenky zůstávají výhodnější v mnoha aspektech, zejména poté u zaměstnanců pracujících na delší směny. Dílčím cílem je rozlišení benefitů podle jejich daňové výhodnosti do jednotlivých skupin s přiřazením daňových koeficientů, které je možné následně využít při poskytování zaměstnaneckých benefitů v rámci organizace a jsou srozumitelné i pro osoby bez daňových znalostí. Práce je členěna do čtyř kapitol, přičemž první dvě kapitoly podávají teoretický základ pro hodnocení zaměstnaneckých benefitů ve třetí části této práce a následným návrhům a doporučením v části čtvrté.
Klíčová slova: Zaměstnanec; zaměstnavatel; zaměstnanecké benefity; čistý příjem; daňová uznatelnost nákladů; daň z příjmů; daňová výhoda; stravenky
Název práce: Tax implications of employee benefits
Autor(ka) práce: Gamba, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Hulínský, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of the diploma thesis is to evaluate the benefits of providing employee benefits instead of wages. For the purposes of evaluation, employee benefits are selected, which are currently among the most popular and which can be expressed in monetary value. In the case of meal vouchers and a cash meal contribution, the implementation of the Income Tax Act is evaluated on the basis of an explanatory memorandum. Meal vouchers remain more beneficial in many respects, especially for employees working longer shifts. The partial goal is to differentiate the benefits according to their tax advantage into individual groups with the assignment of tax coefficients, which can then be used to provide employee benefits within the organization and are understandable to people without tax knowledge. The thesis is divided into four chapters, while the first two chapters provide a theoretical basis for the evaluation of employee benefits in the third part of this thesis and subsequent proposals and recommendations in the fourth part.
Klíčová slova: Employer; Employee; employee benefits; net income; tax deductibility of costs; income tax; tax advantage; meal vouchers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2019
Datum podání práce: 12. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: