Kreativní účetnictví a nelegální postupy

Název práce: Kreativní účetnictví a nelegální postupy
Autor(ka) práce: Kubíková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Jurka, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit nejčastější formy faktorů motivujících k vedení kreativního účetnictví či páchání nelegálních postupů a s nimi související rizikové prvky vnitřního kontrolního systému účetních jednotek pomocí analýzy judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Nejprve jsou definovány základní pojmy týkající se problematiky. Následně je stručně popsán současný stav poznání v oblasti motivace k páchání podvodného jednání v účetnictví. Výzkumná část práce spočívá v analýze judikatury Nejvyššího soudu a také v modelové situaci znázorňující podvodné jednání formou kreativního účetnictví. Po provedení analýzy byly identifikovány konkrétní faktory, jenž se prokazatelně opakují, a na které je možné se zaměřit při snaze o jejich potlačení.
Klíčová slova: motivace; zkrácení daně; účetní podvod; kreativní účetnictví; zpronevěra; příležitost
Název práce: Creative accounting and illegal practices
Autor(ka) práce: Kubíková, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Jurka, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the most common forms of factors motivating individuals to the use of creative accounting or illegal practices and risk-related elements of the internal control system of entities by an analysis of the case law of the Supreme Court of the Czech Republic. First, the basic concepts related to the issue are defined. Then, the current state of knowledge in the field of motivation to commit accounting fraud is briefly described. The research part of the thesis consists of the analysis of the case law of the Supreme Court and of the model-based situation showing creative accounting fraud. Following the analysis, specific factors, that are provably recurring, and which can be focused on to suppress them, are identified.
Klíčová slova: opportunity; accounting fraud; creative accounting; embezzlement; tax evasion; motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2021
Datum podání práce: 16. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76789/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: