Finanční analýza a zhodnocení efektivnosti projektů České spořitelny, a.s

Název práce: Finanční analýza a zhodnocení efektivnosti projektů České spořitelny, a.s
Autor(ka) práce: Němčanský, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Součková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jako předmět této diplomové práce jsem zvolil dva hlavní směry. Jedním je finanční analýza a druhým je vyhodnocení ekonomické efektivnosti dvou investičních projektů. Subjektem, kterého jsem podrobil této analýze, se stala banka, Česká spořitelna, a.s. V rámci finanční analýzy zkoumám roky 2017-2020 a v rámci investičního rozhodování i s rokem výstavby roky 2016-2022, kdy finanční analýza zkoumá období, kdy dochází k realizaci daného investičního projektu. Cílem mé práce je: Zhodnotit rozhodnutí o realizaci hlavního investičního projektu výpočtem ekonomické efektivnosti se zahrnutím rizika a zjištění finanční situace banky během životnosti projektu upravenou finanční analýzou a zjistit angažovanost controllingu v České spořitelně do těchto dvou oblastí. Hlavním zdrojem informací jsou výroční zprávy banky a interní dokumenty. Má diplomová práce je tvořena dvěma hlavními částmi: teoretickou a praktickou. Teoretická část v sobě však skrývá klasickou metodickou část, která je doplněna o praktické dodatky, postřehy i vlastní vyhodnocení. V teoretické části řeším současnou situaci v bankovnictví, jeho specifika či porovnání s klasickými výrobními podniky, finanční analýzu (úvod do finanční analýzy, analýza absolutních i poměrových ukazatelů), investiční rozhodování a controlling. V praktické části aplikuji metody, jež jsou popsány v teoretické části, kdy nejdříve dělám analýzu horizontální i vertikální, na které následně navazuje analýza poměrových ukazatelů. V rámci finanční analýzy se snažím o co nejpřesnější interpretaci výsledků na základě současné měnové a ekonomické situace. V investičním rozhodování řeším vyhodnocení investičních projektů na bází ekonomické efektivnosti.
Klíčová slova: bankovnictví; finanční analýza; likvidita; horizontální analýza; vertikální analýza; rentabilita; analýza poměrových ukazatelů; ekonomická efektivnost; controlling; Česká spořitelna, a.s.
Název práce: Financial analyses and evaluation of projects effectiveness in Česká spořitelna Plc
Autor(ka) práce: Němčanský, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Součková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is financial analyses and evaluation of projects effectiveness in Česká spořitelna Plc during period 2017-2020 for financial analyses, respectively 2016-2022 for evaluation of projects. The aim of my thesis is: To evaluate the decision on the implementation of the main investment project by calculating economic efficiency, including risk and finding the financial situation of the bank during the project life adjusted financial analysis and determine the involvement of controlling in Česká spořitelna in these two areas. The main sources of information are provided by annual financial statements and internal documents. The whole thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part the main line is the methodical one, which is completed by practical additions and self-evaluation. In the theoretical part I am writing about the current situation in banking sector, its specifics and comparison with non-financial companies, methods of financial analyses, investment decision-making and controlling. The practical part begins with horizontal and vertical analyses and continues with the evaluation of the financial situation of Česká spořitelna (analyses of financial indicators). The last part is about evaluation of projects effectiveness.
Klíčová slova: horizontal analyses; vertical analyses; profitability; economical effectiveness; financial analyses; banking; liquidity; analyses of financial indicators; controlling; Česká spořitelna Plc

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2021
Datum podání práce: 18. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: