Účetní a daňové dopady darovacího crowdfundingu

Název práce: Účetní a daňové dopady darovacího crowdfundingu
Autor(ka) práce: Chábová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Martin
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá účetními a daňovými dopady darovacího crowdfundingu. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem a kdy dojde k okamžiku vykázání výnosu u příjemce vybraných prostředků, a kdy z pohledu poskytovatele dojde k okamžiku vzniku a způsobu vykázání nákladu. Tedy jak ovlivní využití darovacího crowdfundingu účetní výkazy a jaké daňové konsekvence darovací crowdfunding přináší. Diplomová práce má za cíl identifikovat a analyzovat různé varianty řešení pro účetní jednotky, které vedou své účetnictví dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty a Mezinárodních účetních standardů. Aplikační část je promítnuta do několika dílčích příkladů. Příklady vysvětlují jednotlivé varianty způsobů zachycení a analyzují dopad darovacího crowdfundingu do účetní závěrky, především pak do výsledku hospodaření. Tyto příklady dohromady poskytují ucelený pohled na možné způsoby zachycení darovacího crowdfundingu.
Klíčová slova: crowdfunding; dar; časové rozlišení; zdanění daru; odložená daň; vyhláška č.500/2002 Sb.; vyhláška č.504/2002 Sb., ; Mezinárodní účetní standardy
Název práce: Accounting and tax consequences of donation crowdfunding
Autor(ka) práce: Chábová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Martin
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis deals with accounting and tax consequences of donation crowdfunding. The aim of this work is to answer the question of how and at what moment to report revenue from the obtained finances in the case of the receiver and how and at what moment to report the expense of the donor. Therefore it answers the question of how the use of donation crowdfunding impacts the financial reports and tax base. The thesis further aims to identify and analyze various options for accounting entities who follow the regulation of the ministry of finance no. 500/2002 Coll. for entrepreneurs, regulation of the ministry of finance no. 504/2002 Coll. for non-entrepreneur entities, and the International Financial Reporting Standards. The practical part of the thesis is divided into several individual examples which are included in corresponding chapters. These examples help to explain specific options of the method of reporting and analyze the impact of donation crowdfunding on the financial reports, especially on the economic result. Taken together, these examples provide a comprehensive view of possible ways to capture donation crowdfunding.
Klíčová slova: regulation of the ministry of finance no. 500/2002 Coll.; crowdfuning; donation; taxation of donation; deferred tax; regulation of the ministry of finance no. 504/2002 Coll.; International Financial Reporting Standards; accruals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2020
Datum podání práce: 18. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75494/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: