Underwriting průmyslových rizik

Název práce: Underwriting priemyselných rizík
Autor(ka) práce: Škoda, Samuel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca skúma možnosti znižovania priemyselných a podnikateľských rizík podniku pomocou využitia poistenia. Okrem predstavenia poistných produktov sa venujeme aj procesu underwritingu, ktorý je v poisťovníctve kľúčový. Risk underwriting predstavuje analýzu, voľbu a rozhodnutie poisťovne, či riziko do poistenia prijať alebo nie. Prvá časť práce definuje pojem riziko a popisuje spôsoby jeho členenia. Venuje sa riadeniu rizík podniku a zhodnocuje aktuálne najväčšie svetové riziká v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov. Druhá časť práce popisuje český trh poistenia a jednotlivé produkty priemyselného a podnikateľského poistenia. Sústreďuje sa najmä na skupinu poistenia majetku a poistenia zodpovednosti podnikateľov a priemyslu. V tretej časti práce je vysvetlený proces underwritingu, vrátane povinností, právomocí a činností underwritera a risk manažmentu. Súčasťou kapitoly sú aj príklady s výpočtom poistného pre jednotlivé typy poistenia podnikateľov a priemyslu. Táto kapitola je vypracovaná najmä na základe osobných skúseností, interných podkladov, sadzobníkov a všeobecných poistných podmienok poisťovne. Štvrtá časť práce je venovaná popisu procesu underwritingu na konkrétnom podnikateľskom subjekte. Na modelovom príklade ukazujeme proces predloženia ponuky poistenia a následnú kalkulácia poistného.
Klíčová slova: riziko; poistenie; underwriting; úpis rizika; riadenie rizika; upisovateľ; underwriter; podnikateľské riziká; priemyselné riziká; podnikateľské poistenie; priemyselné poistenie
Název práce: Underwriting of industrial and business risks
Autor(ka) práce: Škoda, Samuel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis examines the possibilities of reducing the industrial and business risks of the company by insurance products. In addition to the introduction of insurance products, we also focus on the underwriting process, which is crucial in the insurance industry. Risk underwriting represents the analysis, choice and decision of the insurance company whether to accept the risk into the insurance or not. The first part of the thesis defines the concept of risk and describes the ways of its division. It also covers risk management processes of the company and evaluates the current largest risks in the field of industrial and business insurance. The second part describes the Czech insurance market and individual products of industrial and business insurance. It focuses mainly on the group of property and liability insurance of business and industry. The third part of the thesis explains the underwriting process, including the duties, powers and activities of the underwriter and risk management. The chapter also includes examples with the calculation of premiums for individual types of business and industrial insurance. This chapter is prepared mainly based on personal experience, internal documents, tariffs and general insurance conditions of the insurance company. The fourth part of the work is devoted to the description of the underwriting process on a specific business entity. Using a model example, we show the process of submitting an insurance offer and subsequent calculation of premiums.
Klíčová slova: risk; insurance; underwriting; risk underwriting; risk management; underwriter; business risks; industrial risks; business insurance; industrial insurance
Název práce: Underwriting průmyslových rizik
Autor(ka) práce: Škoda, Samuel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá možnosti snižování průmyslových a podnikatelských rizik podniku pomocí využití pojištění. Kromě představení pojistných produktů se soustředíme také procesu underwritingu, který je v pojišťovnictví klíčový. Risk underwriting představuje analýzu, volbu a rozhodnutí pojišťovny, zda riziko do pojištění přijmout či nikoli. První část práce definuje pojem riziko a popisuje způsoby jeho členění. Věnuje se řízení rizik podniku a zhodnocuje aktuálně největší světová rizika v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Druhá část práce popisuje český trh pojištění a jednotlivé produkty průmyslového a podnikatelského pojištění. Soustřeďuje se zejména na skupinu pojištění majetku a pojištění odpovědnosti podnikatelů a průmyslu. Ve třetí části práce je vysvětlen proces underwritingu, včetně povinností, pravomocí a činností underwriteru a risk managementu. Součástí kapitoly jsou také příklady s výpočtem pojistného pro jednotlivé typy pojištění podnikatelů a průmyslu. Tato kapitola je vypracována zejména na základě osobních zkušeností, interních podkladů, sazebníků a všeobecných pojistných podmínek pojišťovny. Čtvrtá část práce je věnována popisu procesu underwritingu na konkrétním podnikatelském subjektu. Na modelovém příkladu ukazujeme proces předložení nabídky pojištění a následnou kalkulaci pojistného.
Klíčová slova: pojištění; riziko; underwriting; úpis rizika; řízení rizika; upisovatel; underwriter; podnikatelská rizika; průmyslová rizika; podnikatelské pojištění; průmyslové pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: