Analýza strukturovaných instrumentů

Název práce: Analýza strukturovaných instrumentů
Autor(ka) práce: Cheuzova, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce byla analýza strukturovaných produktů. Na začátku jsou uvedeny koncept a klasifikace strukturovaných produktů. Dále byly vymezené jednotlivé finanční instrumenty, které spadají pod strukturované produkty. Jejich systematizace znázorní, jakým způsobem se dá rozdělit strukturované instrumenty podle jejich vlastnosti. Ve druhé kapitole jsou uvedeny metody oceňovaní strukturovaných produktů. Ve třetí kapitole jsou probrány způsoby zvyšování investiční atraktivity strukturovaných produktů. Mezi způsoby zvyšování investiční atraktivity probereme změnu parametrů derivátu, změnu podkladového aktiva, používání opčních strategií a využití exotických opci. Ve čtvrté kapitole jsou identifikovány hlavní faktory ovlivňující ceny strukturovaných produktů. V páté kapitole je praktická ukázka ocenění třech certifikátů. Tato kapitola ukáže, jakým způsobem se dá vyřešit problém s oceněním strukturovaných produktů.
Klíčová slova: investiční certifikát; exotická opce; opční strategie; strukturovaný produkt; volatilita; VaR; simulace Monte Carlo; Black–Scholes model
Název práce: Analysis of structured products
Autor(ka) práce: Cheuzova, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this diploma thesis is the analysis of structured products. The concept and classification of structured products are presented at the beginning. Furthermore, individual financial instruments that fall under structured products were defined. Their systematization will show how structured instruments can be divided according to their properties. The second chapter explains methods for structured product valuation. The third chapter focuses on investment attractiveness of structured products. We will discuss the change in derivative parameters and in the underlying asset, the use of option strategies and exotic options. The fourth chapter identifies the main factors influencing the prices of structured products. The fifth chapter is focused on valuation of tree investment certificates. This chapter will show how to solve the problem of valuing structured products.
Klíčová slova: Monte Carlo simulation; volatility; option strategy; Black–Scholes model; investment certificate; exotic option; structured product; VaR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 7. 2020
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: