Efektivnější formy veřejné dopravy v Karlovarském kraji

Název práce: Efektivnější formy veřejné dopravy v Karlovarském kraji
Autor(ka) práce: Khorelová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Malý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dvěma modely veřejné dopravy v Karlovarském kraji. Cílem práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti plánovaného modelu veřejné linkové dopravy oproti stávajícímu zajištění dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji. V práci je využita metoda literární rešerše, kvantitativní prognostická metoda, analýza a v neposlední řadě metoda komparace. Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti nového projektu dopravní obslužnost v kraji jsou zvoleny tři zásadní ukazatele, kterými se práce podrobně zabývá. Jedná se o výdaje Karlovarského kraje na dopravu, výše poskytnuté kompenzace prokazatelné ztráty všem autobusovým dopravcům a ceny pohonných hmot. V rámci stávajícího zajištěné veřejné dopravy je prokázán rostoucí trend výdajů na dopravu a rovněž rostoucí trend výše úhrady kompenzace prokazatelné ztráty. Prostřednictvím analýzy finančního modelu jsou zjištěny pozitivní a negativní dopady nového modelu Karlovarského kraje.
Klíčová slova: veřejná doprava; dopravní obslužnost; ekonomická analýza; environmentální hledisko; efektivnost; linková autobusová doprava
Název práce: More efficient forms of public transport in the Karlovy Vary region
Autor(ka) práce: Khorelová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Malý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with two models of public transport in Karlovy Vary region. The aim of the thesis is to evaluate the economic efficiency of planned model of public regular transport compared to the current provision of transport services in Karlovy Vary region. The work uses the method of literature review, quantitative prognostic method, analysis and comparison. To evaluate the economic efficiency of the new transport project in the region, three key indicators are chosen. These are the expenditures of Karlovy Vary region on transport, the amount of compensation provided for all bus carriers and fuel prices. Within the existing public transport, there is a growing trend in transport expenditures and in the compensation. Through the analysis of the financial model, the positive impacts of the new model of Karlovy Vary region are identified.
Klíčová slova: transport services; economic analysis; public transport; public bus service; efficiency; environmental aspect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2021
Datum podání práce: 1. 2. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76770/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: