Vliv daní na příliv přímých zahraničních investic

Název práce: Vliv daní na příliv přímých zahraničních investic
Autor(ka) práce: Tecl, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Nemec, Juraj; Vybíhal, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem disertační práce je kvantifikace a analýza vlivu daňových veličin na příliv přímých zahraničních investic (PZI) v dané ekonomice. Součástí disertační práce bylo ověřit, který model je pro analýzu dostupných dat nejvhodnější, protože by měl fungovat stejně jako rozhodování investorů – investor si vybere zemi a následně zvolí výši investice. Z tohoto důvodu byl použit Heckmanův 2-krokový model. Pro analýzu byla použita data za období 2005-2017 převážně z datových souborů OECD. Za toto období jsou k dispozici data ve verzi pro jednotlivé země a také s informací, jakým způsobem byla investice provedena. Pro větší komplexnost tématu byly provedeny výpočty 2 typy modelů – široký a úzký – liší se počtem použitých proměnných. Za prvé, výsledky potvrzují, že volba Heckmanova 2-krokového modelu byla správná. Výsledky dopadu (daňových) proměnných nejsou v některých případech v souladu s očekáváním. HDP má pozitivní vliv na rozhodování o umístění a také při rozhodování o výši PZI. Vliv sazby daně z příjmu právnických osob země vykazující příliv PZI je pozitivní – to je proti výsledkům předchozích studií. Lze to vysvětlit tím, že předchozí studie neanalyzovaly vysoký počet proměnných a vliv sazby daně z příjmu právnických osob zahrnoval i vliv jiných proměnných. Dopad sazby daně z příjmu fyzických osob je v souladu s očekáváním a může být lépe využita pro ovlivnění rozhodování investorů. Také ukazatel daňového klínu má významný dopad na rozhodování investorů, ale pro obě země je dopad negativní. Další důležitou proměnnou je úroková sazba s negativním dopadem. Tento negativní dopad však nebyl pozorován u modelů s PZI ve formě dluhu. Aby se minimalizovaly fiskální dopady, mohly by země zvýšit sazby DPH, jejichž zvýšení nemá na investory tak významný dopad.
Klíčová slova: přímé zahraniční investice; daně; příliv investic
Název práce: Impact of taxes on inflow of foreign direct investments
Autor(ka) práce: Tecl, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Nemec, Juraj; Vybíhal, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of the dissertation is to quantification and analysis of the impact of tax variables on inflow of foreign direct investments (FDI) in given economy. Part of the dissertation was to verify which model is the most suitable for analysis of available data, because it should work in the same way as investors’ decisions – the investor chooses the country and afterwards choose the amount of investment. Because of this, Heckman 2-step model was used.. For the analysis were used data for period 2005-2017 mainly from OECD data sets. For this period are available data in country-by country version and also with information in which way the investment was done For larger complexity of the topic, calculations were made 2 types of models – wide and narrow – they differs in number of variables used. Firstly, results confirm that the choice of Heckman 2-step model was right. The results for impact of (tax) variables are in some cases not in line with expectation. GDP has positive impact on decision on location and also in decision about amount of FDI. The impact of corporate income tax rate of the country reporting inflow of FDI is positive – this is against results of previous studies. This might be explained by the fact that previous studies did not analyze high number of variables and the corporate income tax rate covered also impact of other variables. Impact of personal income tax rate is in line with expectation and it might be better variable for influencing of investors’ decision. Also tax wedge is variable with important impact on investors’ decision, but for both countries the impact is negative. Another important variable is interest rate with negative impact. However, this negative impact was not observed in models with FDI in form of debt. To minimize fiscal impacts, countries might increase VAT rates which increase has not so important impact on investors.
Klíčová slova: foreign direct investments; taxes; inflow of investments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2020
Datum podání práce: 8. 2. 2022
Datum obhajoby: 10. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: