Finanční analýza společnosti Albatros media a. s

Název práce: Finanční analýza společnosti Albatros media a. s
Autor(ka) práce: Svoboda, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Husák, Martin
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Albatros Media a. s. v období 2016 až 2019. Cílem práce je využití nástrojů finanční analýzy k zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti a porovnání společnosti s konkurencí a trhem, na kterém působí. Práce je logicky rozdělena do čtyř částí. První se věnuje základní teorii finanční analýzy, jejím zdrojům a uživatelům. Dále je zde představení společnosti, konkurence a trhu. Druhá se soustředí na vertikální a horizontální analýzu. Ve třetí budu zkoumat poměrové ukazatele. Čtvrtá je zaměřena na bonitní a bankrotní modely. V závěru této práce je zhodnoceno celkové finanční zdraví společnosti a srovnání s konkurencí.
Klíčová slova: finanční analýza; Albatros Media, a. s.; nakladatelství; knihy; horizontální analýza; vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní a bonitní modely
Název práce: Financial analysis of Albatros Media, a. s
Autor(ka) práce: Svoboda, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Husák, Martin
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on financial analysis of Albatros Media, a. s. for the period of 2016 to 2019. The aim of the thesis is to use tools of financial analysis in order to evaluate financial health of selected company and comparison of company with its rival company and the market. This thesis is divided into four parts. First part is focused on basic theory of financial analysis, its sources of information and final users. This part also contains introduction of selected company, its rival company, and the market. Second part focuses on horizontal and vertical analysis. Third part focuses on ratios. Fourth part is focused on bankruptcy and credibility models. In conclusion of this thesis, the financial health of selected company is evaluated and comparison with rival companies is summarized.
Klíčová slova: publishing company; horizontal analysis; financial analysis; vertical analysis; ratios; bankruptcy and credibility models; Albatros Media, a. s.; books

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2021
Datum podání práce: 16. 2. 2022
Datum obhajoby: 28. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: