Pension Systems in selected European countries – An optimized Pension System model for the Slovak Republic

Název práce: Dôchodkové systémy vo vybraných krajinách Európy –opatrenia pre zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému v Slovenskej republike
Autor(ka) práce: Švejnová Höesová, Katarína
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch; Loužek, Marek; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce je navrhnúť riešenia, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu udržateľnosti dôchodkového systému v Slovenskej republike. Teoretická časť práce je venovaná problematike dôchodkových systémov s dôrazom na dôchodkový systém v Slovenskej republike a analýze dôchodkových systémov prostredníctvom niekoľkých nástrojov, akými sú valorizácia, dôchodkový vzorec, vek odchodu do dôchodku a stredná dĺžka života. Čiastkové výsledky práce reprezentujú porovnanie desiatich vybraných dôchodkových systémov v krajinách Európskej únie, ako aj jednotlivých charakteristík skúmaných dôchodkových systémov. Ďalším doplňujúcim výskumom je analýza vybraných faktorov, ktoré majú vplyv na participáciu na trhu práce obyvateľstva po 65 roku života. V dizertačnej práci sú použité výskumné, pozorovacie, obsahové analýzy, indukcie, dedukcie, syntézy a porovnania. V rámci štatistických metód sme použili metódu deskriptívnej a induktívnej štatistiky, získavanie, spracovanie a zber. Záverečná časť práce je venovaná konkrétnym návrhom pre zvýšenie udržateľnosti dôchodkového systému v Slovenskej republike v rámci prvého a druhého dôchodkového piliera.
Klíčová slova: dôchodkový systém; udržateľnosť; dôchodková reforma; piliere dôchodkového systému
Název práce: Pension Systems in selected European countries – An optimized Pension System model for the Slovak Republic
Autor(ka) práce: Švejnová Höesová, Katarína
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch; Loužek, Marek; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním výzkumným cílem disertační práce je navrhnout řešení, která by mohla přispět ke zvýšení udržitelnosti důchodového systému ve Slovenské republice. Teoretická část práce je věnována problematice důchodových systémů s důrazem na důchodový systém ve Slovenské republice a analýze důchodových systémů prostřednictvím několika nástrojů, jako jsou valorizace, důchodový vzorec, věk odchodu do důchodu a střední délka života. Dílčí výsledky práce reprezentují srovnání deseti vybraných důchodových systémů v zemích Evropské unie, jakož i jednotlivých charakteristik zkoumaných důchodových systémů. Dalším doplňujícím výzkumem je analýza vybraných faktorů, které mají vliv na participaci na trhu práce obyvatelstva po 65 roce života. V disertační práci jsou použity výzkumné, pozorovací, obsahové analýzy, indukce, dedukce, syntézy a srovnání. V rámci statistických metod jsme použili metodu deskriptivní a induktivní statistiky, získávání, zpracování a sběr. Závěrečná část práce je věnována konkrétním návrhům pro zvýšení udržitelnosti důchodového systému ve Slovenské republice v rámci prvního a druhého důchodového pilíře.
Klíčová slova: důchodový systém; udržitelnost; důchodová reforma; pilíře důchodového systému
Název práce: Pension systems in selected European countries - suggestions to increase the sustainability of the pension system in the Slovak Republic
Autor(ka) práce: Švejnová Höesová, Katarína
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch; Loužek, Marek; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main research goal of this dissertation is to propose solutions which could contribute to increasing the sustainability of the pension system in the Slovak Republic. The theoretical part of the thesis addresses pension system issues, with particular focus on the pension system in the Slovak Republic and the analysis of pension systems with respect to criteria such as indexation, pension formula, retirement age and life expectancy. The initial results of the work detail a comparison of ten selected pension systems from countries within the European Union, as well as assessing individual characteristics of these pension systems. Further research is included pertaining to the analysis of selected factors that could affect the Labour Market Participation of the population after 65. Research, observation, content analyses, inductions, deductions, syntheses, and comparisons are all used in the dissertation. Within the statistical methods used, were the method of descriptive and inductive statistics, and data acquisition, processing, and collection. The final part of the work offers a specific proposal for increasing the sustainability of the pension system in the Slovak Republic within the first and second pension pillars.
Klíčová slova: Pension System; Sustainability; Pension Reform; Pension System Pillars

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2015
Datum podání práce: 23. 2. 2022
Datum obhajoby: 9. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: